Copyright@2010 Hmong Roman Catholic / Pictures-all rights reserved, reproduction and copy prohibited _HMONG: USA,FRANCE,GUYANE,THAILANDE,VIETNAM,LAOS,CHINE...

XH.XYOOJ THOJ PAUL YUAV UA THAWJ TUG LEEJ NTSHIAB HMOOB

Gallery


SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty

Suav neeg tuaj saib, txij hnub 17/09/2010 los mus.


  • Post new topic

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:48 am
MUAJ IB COV SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.Hnub Txiav Txim!
5 Hlintuj 21, 2011
hourglass

Luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg ntawd, luag tsuas pub tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej kev tsimtxom uas lawv raug ntawd mob heev ib yam li raubris teb plev. Tshwmsim 9:5
Hnub Ntiajteb Xaus Nkaus
10 Hlintuj 21, 2011

Thov muab tsab ntawv no ceebtoom sawvdaws tias; lub sijhawm tamsim nov kev puastsuaj twb kav lub ntiajteb lawm, xwm no tsimnyog rau txhua txhua tusneeg mus nrhiav Vajtswv. Phau Vajlus Kub yog Vajtswv Txojlus! Tagnrho Vajlus Kub Txojlus yog Vajtswv Tuskheej txoj kevcai tswjhwm. Tamsim no, ntau nqi lus twb tawm los nthuav meej meej qhia Vajtswv lub homphiaj nyob Hnub Txiav Txim thiab lub caij ntiajteb kawg. Phau Vajlus Kub twb qhib plho yais cov lus zais uas qhia txog sijhawm ntiajteb lub keebkwm. Yam no, ibtxwm yeej tsis tau muaj neeg paub txog li vim Vajtswv tau muab Nws Txojlus npog cia zoo zoo kom txwv neeg ntes ntiajteb lub sijhawm kawg. Peb nyeem hais txog qhov no nyob phau Danias:

Danias 12:9 Nws teb hais tias, Danias es, koj cia li mus tsev, rau qhov tej lus no luag yuav muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog lub sijhawm kawg.

Tabsis, niajhnub no Vajtswv twb tso cai rau Nws Txojlus (phau Vajlus Kub) kom los nthuav ntau yam tseemceeb txog lub caij kawg (thiab los qhia ntau yam lus qhuab qhia.) Txuasntxiv hauv Danias nws kuj hais ntxiv tias:

Danias 12:4 Tus tubtxib saumntuj hais rau kuv hais tias, Danias es, koj cia li kaw phau ntawv ntawd tseg, thiab nias cim huv tibsi tseg cia mus txog lub sijhawm ntiajteb kawg: muaj ntau leej yuav khiav phwb teg tsog rau ub rau no thiab txojkev totaub los yuav txhab ntauheev li.

*Danias 12:4 peb muab kho mintsis raws phau King James Version lawm vim phau Vajtswv Tej Lus Cawm Neeg Txojsia txhais yuam kev. Lawv muab phau Good News Bible los ua tus qauv txhais tabsis phau Vajlus Kub lus Askiv ces King James Version txhais leej dua cov.

Tamsim nov lub cim uas nias Txojlus kaw ntawd Vajtswv twb tshem povtseg lawm vim peb nyob kiag lub sijhawm kawg. Thaum tus tub kawm Vajlus Kub ntsuas tau yam zoo li nov, lawv txhawjxeeb heev li vim tsis tshuav tsawg hnub lawm xwb ntiajteb yuav xaus kiag mus. Tabsis uantej ntiajteb xaus Vajtswv yuav tso qee yam xwm rau Nws haivneeg paub uantej xws li hauv qab:
VAJLUS KUB YOG IB DAIM VASTHIB

Tus Tswv twb muab txojkev totaub rau Nws haivneeg nkagsiab txog “Vajlus Kub daim vasthib” (Biblical calendar) raws Vajlus Kub cov lus. Cov xeebntxwv nyob phau Chivkeeb feem ntau tshooj 5 thiab 11 qhia tau meej tias nws yog ib daim tseem keebkwm vasthib thaum neeg tsim nyob ntiajteb thiab kev tsim tsimtau tsawg xyoo. Cov keebkwm vasthib ntawm Vajlus Kub yog ib qho tseeb thiab muaj tiag.

Twb vim Vajlus Kub daim vasthib yog Vajtswv Txojlus muab rau peb, peb ntseeg tau xwb li. Tomntej no peb yuav nthuav Vajlus Kub daim vasthib rau nej tias peb tshawb, nrhiav thiab ntsuas tau dabtsi hauv Vajlus Kub los. Tabsis feem ntau cov nqi lus tshawb thiab ntsuas tau yog ib yam nyuaj nrhiav thiab totaub peb nthuav tsis tas hauv tsab ntawv me me no ces mam nthuav cov ntsiab vasthib xwb. Cov vasthib no peb ntsuas hauv Vajlus Kub los xwb thov nej ua siab loj. (EBibleFellowship tsis koom nrog Family Radio tabsis thov nej sau rau lawv kom xa phauntawv “We Are Almost There” rau nej vim phau no qhia tagnrho cov nqi hais txog Hnub Txiav Txim thiab hnub ntiajteb xaus. Sau rau: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd. Oakland Ca 94621, lawv muab dawb xwb. “We Are Almost There” mam taw tias nqi lus nyob qhov twg thiab yog qhaub twg. Nej mus nyeem saum internet thiab mus rub ntawm: www.familyradio.com).
SIJHAWM TSEEMCEEB NTAWM KEV TSIM

11,013 BC—Kev Tsim. Vajtswv tsim tau lub ntiajteb thiab tibneeg (Adas thiab Evas).

4990 BC—Yog xyoo dejnyab Nau-as txheej. Kev puastsuaj thoob ntiajteb vim dejnyab. Tshuav Nau-as thiab nws pojniam nrog rau 3 tug tub thiab lawv cov pojniam cawm hauv lub nkoj (6023 xyoo tomqab kev tsim).

7 BC—Yog xyoo Yexus Khetos yug. (11,006 xyoo tomqab kev tsim).

33 AD—Yog xyoo Yexus Khetos tuag saum ntoo khaublig tas ces kev koomhaum tshawj (church age) pib (11,045 xyoo tomqab kev tsim; 5,023 xyoo tomqab dejnyab).

1988 AD—Xyoo nov kev koomhaum tshawj xaus lawm tas ces kev txomnyem (great tribulation) pib khiav 23 lub xyoo (13,000 xyoo tomqab kev tsim).

1994 AD—Lub 9 Hlintuj tim 7, thawj thawj 2300-hnub nyob kev txomnyem tas rau hnub no lawm ces nag ntuj tshiab (latter rain) txawm pib; nws hais txog Vajtswv txojkev cawmdim rau cov neeg coob coob suav tsis txheeb hlo li uas nyob sab nraum cov koomhaum tshawj (13,006 xyoo tomqab kev tsim).

2011 AD—Lub 5 Hlintuj 21, hnub nov yog Hnub Txiav Txim pib thiab yog hnub hloov cev rau cov neeg raug xaiv cuag Vajtswv saumntuj; yam no tshwmsim nyob hnub kawgnkaus ntawm 23-xyoos kev txomnyem. Lub 10 Hlintuj 21, ntiajteb puastsuaj vim hluavtaws (7,000 xyoo tomqab dejnyab; 13,023 xyoo tomqab kev tsim).
IB HNUB YOG IB YAM LI 1,000 XYOO

Vajtswv tus menyuam uas muajsiab kuaj Txojlus lawv kawm tau cov lus hauv ChivKeeb 7 tias nws muaj ob lub ntsiab lus:

Chivkeeb 7:4 Xya hnub saum no kuv yauv tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, plaubcaug hnub plaubcaug hmo, kom ib puas tsav yam muaj sia uas kuv twb tsim los lawm, puastsuaj tas huv tibsi mus.

Xwm no thaum Vajtswv hais nqi lus nov; tshuav xya hnub rau Naus-as thiab nws tsevneeg nrog cov ntsiaj tias; sawvdaws mus hauv qhov chaw cawmdim uas yog lub nkoj. Tabsis nqi lus no nyob rau ntawm sab ntsujplig (vim Vajlus Kub yog lus ntsujplig) Vajtswv twb yog qhia rau txhua leej neeg thoob ntiajteb no paub tias; cov neeg txhaum txim tshuav 7,000 xyoo rau sawvdaws mus nrhiav qhov chaw cawmdim uas los ntawm Yexus Khetos. Ua cas peb ho paub li? Peb paub li ntawd los ntawm 2 Petus tshooj 3:

2 Petus 3:6-8 Twb yog vim dej nyab lub qub ntiajteb thiaj li puastsuaj tas. Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niajhnub nimno muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv twb hais tseg lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub Vajtswv txiav txim. Hnub ntawd cov neeg uas ua phem yuav raug kev puastsuaj. Cov kwvtij uas kuv hlub es, nej yuav tsum nco ntsoov lo lus uas hais tias, Vajtswv suav hais tias, ib hnub ntev ib yam li ib txhiab xyoo, ib txhiab xyoo ntev ib yam li ib hnub.

Lus nthuav hauv 2 Petus 3 tseemceeb heev! Thawj nqi lus Vajtswv taw peb rau kev puastsuaj nyob ntiajteb thaum dejnyab Nau-as tiam. Tagces txawm taw peb rau kev puastsuaj nyob tiam nov tias, yuav los zoo li cas vim hluavtaws. Tsis tas li xwb txawm ntuas ib lolus rau peb kom peb “nco ntsoov lo lus uas hais tias” Vajtswv suav hais tias 1 hnub ntev ib yam li 1,000 xyoo, 1,000 xyoo ntev ib yam li 1 hnub.

Vajtswv lub ntsiab lus 1 hnub nrog 1,000 xyoo yog dabtsi?

Vim peb twb tshawb tau Vajlus Kub daim keebkwm vasthib peb pom tias dejnyab Nau-as tiam yog xyoo 4990 BC. Yog nej xav paub Vajlus Kub daim keebkwm vasthib (Biblical timeline of history) meej, thov mus: www.familyradio.com). 4990 BC yog xyoo Vajtswv hais Nau-as tias tshuav 7 hnub xwb ces dej nyab thoob ntiajteb. Zeg no yog peb muab 1,000 xyoo los dhos nrog 7 hnub ntawd; muab 1 hnub dhos ua 1,000 xyoo kom txog 7 zaus vim muaj 7 hnub; thaum muab xam tas tus lej raug 7,000 xyoo. Thiab tsis tas li xwb, txij nkaus xyoo 4990 BC yog peb xam 7,000 xyoo mus rau nws yav pemsuab tus lej kuj raug xyoo 2011 AD.

4990 + 2011 = 7001

Lus faj: Kev suav xyoo nyob Phau Qub (Old Testament) mus rau Phau Tshiab (New Testament) nej yuav tsum rho ib xyoos povtseg vim hauv nruabnrab tsis muaj xyoo xum:

4990 + 2011 – 1 = 7000 xyoo txwm nkaus.

Thaum txog xyoo 2011 AD ces Nau-as tiam puastsuaj tau 7,000 xyoo. Xyoo no yog xyoo kawg rau neeg qabntuj tau Vajtswv txojkev cawmdim thiab. Tsam no sijhawm twb tsawg heev rau neeg mus thov Vajtswv txojkev cawmdim lawm vim xyoo 2011 AD los yuav txog!

Kev totaub thaum lub caijnyoog yuav kawg es los ntawm Vajtswv haivneeg yeej tsis yog ib yam txawv txawv li. Yav tas los nyob Vajlus Kub Vajtswv ibtxwm ceebtoom Nws haivneeg paub lub sijhawm uantej Nws mam tso kev rautxim:

Amauj 3:7 Thaum tus TSWV uas kav txhua yam tsav yuav ua ib yam dabtsi, nws yeej xub qhia nws tej haujlwm rau cov neeg cev nws lus uas yog nws cov tubqhe paub ua ntej nws mam ua.

Hinplus 11:7 Twb yog vim Nau-as ntseeg, Nau-as thiaj mloog Vajtswv tej lus ceebtoom hais txog tej xwm uas yav tomntej yuav muaj los uas nws qhovmuag tsis pom. Nau-as txua ib lub nkoj loj loj, nws thiab nws tsevneeg thiaj dim kevploj kevtuag. Nws ua li ntawd twb yog nws rau txim rau ntiajteb. Vim nws ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, nws yog tus ncajncees.
HNUB TXIAV TXIM : 5 HLINTUJ 21, 2011

Peb paub tias xyoo 2011 los txog ces ntiajteb twg raug dejnyab 7,000 xyoo dhau los lawm. Thiab peb paub tias xyoo 2011 los txog ces Vajtswv tso kev puastsuaj rau ntiajteb. Tabsis hnub twg thiaj li yog hnub ntawd?

LLolus yuav teb no mas zoo cuag dag xwb tabsis muaj tseeb los peb rovqab saib cov lus nthuav thaum dejnyab nyob Chivkeeb:

Chivkeeb 7:11 Hnub kaumxya, lub ob hlis ntuj, thaum Nau-as hnubnyoog muaj 600 xyoo lawm, hnub ntawd lub ntuj cia li dub nciab, dej nag los sis laub sis lug suamntuj los rau ntiajteb. Tej tojroob hauvpes txawm txhawv dej pesyaws npau dug dam puag hauv nruab a tuaj.

Raws nraim Vajtswv lolus, 7 hnub tomqab dejnyab tiag. Thaum dejnyab Nau-as muaj 600 xyoo thiab nyab hnub 17 lub 2 Hlintuj vasthib qhaub raws Nau-as hnubnyoog raws nws tiam vasthib. Lub 2 Hlintuj tim 17 yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj cawm cov neeg nyob sab huav thiab txwv cov neeg sab nrauv. Kev puastsuaj thoob plaws ntiajteb.

Chivkeeb 7:16,17 …raws li Vajtswv hais tseg. Thaum Nau-as lawv mus tas rau hauv lub nkoj lawm, tus TSWV cia li kaw nkaus lub qhovrooj nkoj cia. Dej nag los tsis tu tau plaubcaug hnub plaubcaug hmo, dej pheej huam loj heev zujzus ua rau Nau-as lub nkoj tsaws hlo ntab yees rau saum nplaim dej…

Puagta peb hais tias kev koomhaum tshawj twb xaus rau xyoo 1988 lawm, thaum kev koomhaum tshawj pib nws pib hnub hu ua Pheethekhos (Pentecost) uas yog lub (5 Hlintuj 22) xyoo 33 AD. Tabsis 1,955 xyoo tomqab ntawd kev koomhaum tshawj los xaus rau lub 5 Hlintuj 21 uas yog hnub uantej Pheethekhos nyob xyoo 1988.

Vajlus Kub qhia tias hnub kev koomhaum tshawj (church age) xaus ces kev txomnyem (great tribulation) txais nkaus pib:

Mathais 24:21 Txij puag thaum tsim ntuj tsim teb los txog niajhnub nimno, yeej tsis tau muaj neeg raug kev txomnyem tshaj zaum no. Thiab yav tomntej no mus, yuav tsis muaj li zaum no ib zaug li lawm.

Lub 5 Hlintuj 21, 1988 yog hnub kawg rau Vajtswv kev siv koomhaum tshawj nyob ntiajteb. Vaj Ntsujplig tso tagnrho cov koomhaum pawgntseeg povtseg rau Ntxwgnyoog, tus txivneej uas ua phem (the man of sin) los kav tagnrho txhua lub tshawj thoob ntiajteb. Vajlus Kub qhia tias lub sijhawm tsis zoo no yog lub caij rautxim rau cov tshawj kom raug 23 xyoos txim. 23 txwm xyoo (8,400 hnub txwm nkaus) pib lub 5 Hlintuj 21, 1988 mus txogntua rau lub 5 Hlintuj 21, 2011. Xwm nov tshawb Vajlus Kub los ib yam li xwm 7,000 xyoo tomqab txij dejnyab. Ob xwm nov, nyias nthuav nyias zaj tabsis thaum kawg, tshawb tas los nkawd xaus rau tib lub vasthib xwb, 5 Hlintuj 21, 2011. Vim yog li nov peb thiaj li hais tias 23-txwm xyoo kev txomnyem yuavtsum xaus 5 Hlintuj 21, 2011. Hnub nov kev txomnyem xaus thiab hnub nov yog hnub thaum-ub dejnyab Nau-as tiam puastsuaj 7,000 xyoo rau hnub no.

Nco ntsoov, Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj hnub 17 lub 2 Hlintuj nyob Nau-as daim vasthib. Peb pom tias 5 Hlintuj 21, 2011 yog hnub kev txomnyem xaus thiab. Ob lub vasthib nov, 2 Hlintuj tim 17 nyob Nau-as tiam thiab 5 Hlintuj 21, 2011 nyob peb tiam nkawd muaj kev sibxws. Nkawd kev sibxws yus kuj tsis paub yog yus tsis ceevfaj tias tshuav ib daim vasthib (calendar) tsis tau muab los ntsuas. Daim vasthib ntawd yog cov neeg Hinplus (lossis Vajlus Kub) diam vasthib. Lub 5 Hlintuj 21, 2011 kuj yog hnub tim 17 lub 2 Hlintuj nyob Hinplus lawv diam vasthib. Vim muaj tus puavpheej sib raws li nov, yam no Vajtswv ua qhia tias; cov xwm 7000-xyoo txij dejnyab los, peb tshawb tau yog lawm. 5 Hlintuj 21, 2011 nyob peb daim vasthib yog hnub thaum-ub Vajtswv kaw Nau-as lub qhovrooj nkoj. Raws tej no thiab tshuav ntau yam, 5 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Vajtswv coj Nws haivneeg raug xaiv cuag Nws saumntuj. 5 Hlintuj 21, 2011 yog Hnub Txiav Txim! Hnub ntawd yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj cawmdim rau neeg thoob ntiajteb.

Muab uas dua lwm lolus hais os, vim kev txomnyem xaus rau vasthib qhaub raws Nau-as tiam puastsuaj; tim 17 lub 2 Hlintuj, Vajtswv twb ua qauv piv meej meej qhia peb tias hnub ntawd yog hnub Nws kaw lub qhovrooj cawmdim cuag ntuj ceebtsheej rau tiam nov:

Yauhas 10:9 Kuv yog lub qhovrooj, tus uas los ntawd kuv mus hauv lub nkuaj, tus ntawd yuav tsis raug kevploj kevtuag. Nws yuav mus mus los los thiab nws yuav nrhiav tau zaub noj.

Vajlus Kub qhia meej tias Yexus Khetos thiaj yog txojkev cuag ntuj ceebtsheej. Nws ibleeg thiaj yog lub qhovrooj nkag rau tebchaws ceebtsheej:

Cov Tubtxib 4:12 Tsis muaj ib tug twg hauv ntiajteb no cawm tau neeg dim neeg lub txhoj, tsuas yog Vajtswv tus Tub Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau.

Thaum lub qhovrooj (Yexus) kaw nyob Hnub Txiav Txim txojkev cawmdim kaw tamsim thiab:

Tshwmsim 3:7 …tus uas zoo kawg nkaus thiab ncajncees, tus uas tuav vajntxwv Daviv tus yuamsij, tus uas qhib lawm yeej tsis muaj neeg kaw tau, tus uas kaw lawm yeej tsis muaj neeg qhib tau…

Vajlus Kub qhia tias 5 Hlintuj 21, 2011, cov ntseeg Vajtswv tiag hauv lub siab (cov neeg raug xaiv) yuav hloov cev, ya tawm ntiajteb mus cuag Tus Tswv saum ibnta ntuj:

1 Thexalaunikes 4:16,17 Thaum tus Tswv Yexus yuav los suamntuj los, sawvdaws yuav hnov ib lub suab hu nrov nrov saumntuj, thiab yuav hnov tus thawj tubtxib saumntuj lub suab hu, thiab yuav hnov Vajtswv lub raj lub suab nrov. Cais cov neeg tuag lawm uas ntseeg Yexus Khetos yuav sawv hauv qhovtuag los. Tomqab ntawd Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob nrog cov neeg ntawd ua ke nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj. Peb yuav nrog tus Tswv nyob mus ib txhis li.

Txhua txhua haiv neeg (qas lab neeg) thoob qabntuj nyob tomqab lawv yuav pom Vajtswv txojkev puastsuaj, kev rautxim, kev tsimtxom ywg lawv 5 lub hlis hauv ntiajteb.

Tshwmsim 9:3-5 Muaj ib co koojtxig ya tawm hauv cov pa ntawd los rau saum npoo av. Luag pub cov kooj ntawd muaj taug ib yam li raubris teb. Luag txwv tsis pub cov kooj noj tej nyom, tej xyoob ntoo, lossis tej nrojtsuag, luag tsuas pub cov kooj ntawd tsimtxom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lub cim nias rau ntawd hauvpliaj xwb. Luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg ntawd, luag tsuas pub tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej kev tsimtxom uas lawv raug ntawd mob heev ib yam li raubris teb plev.
HNUB NTIAJTEB XAUS NKAUS: 10 HLINTUJ 21, 2011

Vim Vajtswv muaj hwjchim hlub dawbpaug, Nws thiaj muab qeeyam tseeb los faj peb uantej. Nyob Hnub Txiav Txim, 5 Hlintuj 21, 2011 nws yuav khiav 5 hlis kev puastsuaj thoob plaws ntiajteb. Hnub ntawd Vajtswv yuav tso tagnrho cov neeg tuag uas tau tshwmsim nyob ntiajteb nov tawm hauv qhovntxa los. Av qeeg thoob plaws ntiajteb, ntiajteb yuav tshoob nws cov tuag tawm. (Yaxayas 26:21) Cov tuag uas ibtxwm tau txojkev cawmdim uantej xiam; lawv yuav hl0ov cev, rho tawm hauv ntiajteb no mus nrog Tus Tswv ibsim. Cov tuag uas ibtxwm tsis tau txojkev cawmdim uantej xiam; lawv yuav tsis muaj sia, lub cev tuag yuav ziab thoob plaws qabntuj, kev tuag puv ntiajteb.

Tus Tswv Txojlus kuj hais meej txog 5 hlis kev puastsuaj nyob Chivkeev tshooj 7 thiab:

Chivkeeb 7:24 Dej nyab ntiajteb tau 150 hnub, dej mam li pib nqig.

5 lub hlis tomqab 5 Hlintuj 21, 2011 ces poob rau lub 10 Hlintuj 21, 2011. Nyob lub 10 Hlintuj 21, 2011 hnub no yog hnub Vajlus Kub hu uas Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (Feast of Tabernacles) nyob rau Hinplus lawv diam vasthib thiab. Txoj kevcai no, raws li Hinplus lawv diam vasthib lawv noj nyob lub 7 Hlintuj tiamsis thaum Vajtswv hais txog txoj kevcai no, Nws hais ib yam txawv txawv heev li:

Khiavdim 23:16 …ua rooj kevcai tsev pheebsuab nyob rau lub caij xyoo tas, thaum nej twb sau nej tej qoob tas hauv teb lawm.

Khiavdim 34:22 Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai noj pluas mov nplej tshiab thaum nej pib sau qoobloo, thiab ua kevcai tsev pheebsuab thaum lub caij xyoo yuav xaus.

* Khiavdim 23:16 thiab 34:22 peb muab kho mintsis raws King James Version vim yuam kev lawm.

Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (or The Feast of Ingathering) hais tias kom ua “lub caij xyoo tas” tiamsis lub 7 Hlintuj nyob Hinplus daim vasthib twb tsis yog lub hli uas xyoo tas. Rooj kevcai no tos hais li los vim nyob rau sab ntsujplig; nws lub homphiaj twb taw rau xyoo tas uas yog xyoo kawg nkaus ntawm lub ntiajteb no tshwmsim; nov yog lub homphiaj ntsujplig. Lub 10 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Hinplus lawv xaus lawv rooj kevcai Nyob Tsev Pheebsuab thiab yog hnub lub ntiajteb no xaus nkaus. 10 Hlintuj 21, 2011 kev puastsuaj yuav mus raws li 2 Petus 3:10:

2 Petus 3:10 Hnub uas tus Tswv Yexus Khetos los, hnub ntawd yuav los ib yam li tubsab tuaj. Hnub ntawd thaum muaj suab nrov qeeg nkaus lub ntuj yuav ploj ntais mus, hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob saum nruabntug yaj tas. Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv ntiajteb pauvleej yuav kubhnyiab tas huv tibsi thiab.

Lub ntiajteb thiab cov neeg nyob tomqab sawvdaws yuav raug hlawv yaj tas mus, saum nraubntug thiab qabntug yuav yaj tas mus tib yam nkaus:

2 Thexalaunikes 1:8,9 Tswv Yexus nrog nplaimtaws, thiab nws cov tubtxib saumntuj uas muaj hwjchim nrog nws los saumntuj los rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab rau cov uas tsis ntseeg Txojmoo zoo uas haistxog peb tus Tswv Yexus. Cov neeg ntawd yuav raug txim mus ib txhis. Lawv yuav tsis tau nrog tus Tswv Yexus nyob, thiab lawv yuav tsis pom nws lub hwjchim ci ntsa iab.

Lub 10 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv yuav muab txhua tsavyam ntawm ntiajteb thiab cov neeg es tsis tau Yexus Khetos txojkev cawm, yuav piamsij mus. Kev teev txim ntawm cov neeg ua txhaum Vajtswv, lawv tus nqi yog tsis muajsia tastiam. Tibneeg yuav ploj mus tsis tshuav ib qho dabtsi li. Tusiab ntau vim neeg tsim muaj yam ntxwv ib yam li Vajtswv ho yuav tusiav li tus tsiaj ploj tuag mus ibsim:

Nkauj Qhuas Vajtswv 49:12 Tsis muaj ib tug neeg twg lub meejmom yuav cawm tau nws dim kevploj kevtuag, nws yeej yuav tuag mus ib yam nkaus li tej tsiaj tuag.

Tseem tshuav ntau yam ntsiab nthuav tsis thoob rau nej nawd cov me kwvtij sawvdaws, thov nej ceevfaj tias txojkev cawmdim twb yuav xaus! Txij hnub dejnyab los txogntua rau lub 5 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv twb muab 7,000 xyoo rau peb tabsis sijhawm twb tsawg lawm. Tos nco xwb lub caijnyoog twb los txog. Txawm sijhawm yuav tas los hnub nov has tseem muaj kev ciasiab vim tseem tshuav me me zoo sijhawm rau Vajtswv txojkev cawm los pab peb:

2 Kauleethaus 6:2 Nej yuav tsum mloog tej lus uas Vajtswv hais tias, (Thaum zoo sijhawm kuv hnov nej tej lus thov. Thaum txog hnub cawm nej kuv twb pab nej lawm. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Lub sijhawm no yog lub uas Vajtswv pom zoo pab nej. Hnub no yog hnub nej yuam dim tau nej lub txim.)

Vajtswv twb tsis yuav sijhawm ntau los cawm neeg txojsia. Nyob rau sijhawm txojsia yuav tu; tus neeg uas ibtxwm ua txhaum, tus tubsab dai saum ntoo khaublig, Yesxus Khetos twb cawm tau nws txojsia:

Lukas 23:42,43 Nws hais rau Yexus hais tias, Thaum koj rov qablos ua vajntxwv thov koj nco txog kuv thiab. Yexus hais rau nws hais tias, Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, Hnub no ntag koj yuav tau nrog kuv nyob saum qhovchaw tau zoo.

Peb thov Vajtswv tias nej txais tau tsab ntawv nov, nej yuav muaj kev txhawjxeeb thiab yuav ua tib zoo xav cov nqi lus peb ntsuas. Cov nqi ntawd yog Vajtswv Txojlus thiab yog Nws txoj kevcai tswjhwm txhua tsavyam. Txojkev mus nrhiav Vajtswv thiab Nws txojkev cawmdim ces yog mus nyeem phau VajLus Kuv uas yog Vajtswv Txojlus xwb! Tamsim nov lub qhovrooj (Yexus) rau ntuj ceebtsheej tseem tsis tau kaw. Tamsim nov Vajtswv tabtom cawm neeg thoob plaws ntiajteb, cov neeg uas coob coob suav tsis txheeb hlo li uas tsis nyob hauv koomhaum tshawj thiab koomhaum pawgntseeg:

Tshwmsim 7:9,13,14 Tomqab ntawd kuv ntsia dheev, ua ciav muaj neeg coob coob suav tsis txheeb hlo li tuaj txhua lub tebchaws tuaj, tsis hais xeem twg, haivneeg twg, cov neeg hais yam lus twg, sawvdaws tuaj sawv ntawm lub roojzaum thiab tus menyuam Yaj sab xubntiag. Lawv ib leeg hnav ib lub tsho tsujtseeb dawb, thiab ib leeg tuav ib re nplooj toovlaj. Cov txwjlaus uas nyob ntawd muaj ib tug nug kuv hais tias, Cov neeg uas hnav tsho tsujtseeb dawb ntawd lawv yog neeg dabtsi? Lawv tuaj qhovtwg tuaj? Kuv teb hais tias, kuv tsis paub. Nyaj koj paub pauj. Tus txwjlaus ntawd qhia rau kuv hais tias, Cov neeg ntawd twb yog cov uas tuaj hauv kev txomnyem los. Lawv twb muab tus menyuam Yaj cov ntshav ntxhua lawv tej tsho tsujtseeb dawb dawb lawm.

*Tshwmsim 7:14 Peb kho mintsis vim yog “came out of great tribulation” (kev txomnyem) KJV.

Vajtswv cawm neeg txojsia twb yog vim lawv hnov Vajtswv Txojlus es Nws Txojlus los cawm lawv, ibtxwm yeej tsis tau muaj lwm yam kev cawmdim li:

Loos 10:17 Muaj neeg ntseeg twb yog vim lawv hnov, lawv hnov twb yog vim muaj neeg qhia Yexus Khetos zaj rau lawv.

Nyeem Vajlus Kub nrog tagnrho yus tsevneeg, tej menyuam thiab nyeem rau cov mosab huv tibsi. Mus thov tus Vajtswv uas phau Vajlus Kub nthuav txog seb Nws puas muab kev cawmdim rau nej vim Nws yog tus zam tau txim thiab tus muab kev cawm dawbpaug. Peb twb kawm tau me me txog Vajtswv lub hwjchim hlub dawbpawg nyob phau Yaunas. Vajtswv kuj ceebtoom cov neeg Ninaves txog kev puastsuaj rau lawv lub zos thiab:

Yaunas 3:4-9 Thaum Yaunas taug kev mus hauv nroog ib hnub ke, nws qhia rau sawvdaws hais tias, Tshuav plaubcuag hnub saum no, lub nroog Ninaves yuav puastsuaj lauj. Tej neeg uas nyob hauv lub nroog Ninaves, puavleej ntseeg Vajtswv tej lus. Lawv sablaj pom zoo kom sawvdaws yoo mov, thiab kom sawvdaws npua ntaub hnabtsaj, tsis hais nomtswv, tubmab tubqhe tagnrho huv tibsi, kom luag pom hais tias, lawv twb tso lawv tej kev txhaum tseg lawm. Thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog Ninaves hnov zaj no, nws nqis nroos saum vajntxwv lub roojzaum los. Nws hle kiag nws lub tsho tsujtseeb, nws muab ntaub hnabtsaj los npua, thiab mus zaum hauv qhovtshauv. Vajntxwv tawm ib tsab lus qhia rau tej neeg uas nyob hauv lub nroog Ninaves hais tias, vajntxwv thiab cov nomtswv txwv tsis pub pejxeem, lossis nyuj nees, lossis yaj tshis noj haus ib yam dabtsi li. Neeg thiab tsiajtxhu yuav tsum npua ntaub hnabtsaj. Txhua tus neeg yuav tsum mob siab thov Vajtswm kawg siab kawg ntsws, nyias yuav tsum tso plhuav nyias lub neej ua phem, thiab tej uas nyias ua nruj ua tsiv huv tibsi povtseg. Tej zaum Vajtswv yuav hloov siab, tej zaum nws yuav tsis chim rau peb, peb thiaj li yuav tsis tuag.

Vajtswv kuj tsis tso kevploj kevtuag rau cov neeg Ninaves. Txawm lub ntiajteb no khiav tsisdim kev puastsuaj xyoo 2011 los peb twb kawm tau Vajtswv lub hwjchim hlub dawbpaug zam txim tau rau lawv. Qhov no yuavtsum txhawb peb txhua tuskheej lub dag lub zog mus thov thiab pehawm Vajtswv dawbpaug hauv siab tuaj seb Nws puas yuav cawm ib leeg zujzus dim txojkev plojtuag vim Nws muaj nplooj siab dawbpaug hlub.

Nkauj Qhuas Vajtswv 86:15,16 Tiamsis tus Tswv es, koj yog tus Vajtswv muaj nplooj siab dawbpaug hlub, koj ib txwm ua siabntev, muaj lub siabzoo, thiab ua raws nraim li koj tej lus. Thov koj tig hlo los hlub kuv…Xav paub ntxiv thov mus:

www.ebiblefellowship.com

Mloog tamsim no hauv “Internet” tom peb website lossis saib peb hauv Paltalk raws li website hais.

Xav hu EBible Fellowship peb tus xovtooj hu dawb yog: 1-877-897-6222 (USA xwb).

Muaj lus noog thiab xav sau ntawv rau peb nej mus rau:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Lossis sau ntawv tuaj rau peb chawnyob yog:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

May21_2009.08.10.d-HmongSAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:50 amTamsim nov lub cim uas nias Txojlus kaw ntawd Vajtswv twb
tshem pov tseg lawm vim peb nyob kiag lub sijhawm kawg.
Thaum tus tub kawm Vajlus Kub ntsuas tau yam zoo li nov,
lawv txhawjxeeb heev li vim tsis tshuav tsawg hnub lawm xwb
ntiajteb yuav xaus kiag mus. Tabsis uantej ntiajteb xaus
Vajtswv yuav tso qee yam xwm rau Nws haivneeg paub uantej
xws li hauv qab:


VAJLUS KUB YOG IB DAIM VASTHIB


Tus Tswv twb muab txojkev totaub rau Nws haivneeg nkagsiab
txog “Vajlus Kub daim vasthib” (Biblical calendar) raws Vajlus
Kub cov lus. Cov xeebntxwv nyob phau Chivkeeb feem ntau
tshooj 5 thiab 11 qhia tau meej tias nws yog ib daim tseem
keebkwm vasthib thaum neeg tsim nyob ntiajteb thiab kev tsim
tsimtau tsawg xyoo. Cov keebkwm vasthib ntawm Vajlus Kub
yog ib qho tseeb thiab muaj tiag.
Twb vim Vajlus Kub daim vasthib yog Vajtswv Txojlus muab
rau peb, peb ntseeg tau xwb li. Tomntej no peb yuav nthuav
Vajlus Kub daim vasthib rau nej tias peb tshawb, nrhiav thiab
ntsuas tau dabtsi hauv Vajlus Kub los. Tabsis feem ntau cov nqi
lus tshawb thiab ntsuas tau yog ib yam nyuaj nrhiav thiab totaub
peb nthuav tsis tas hauv tsab ntawv me me no ces mam nthuav
cov ntsiab vasthib xwb. Cov vasthib no peb ntsuas hauv Vajlus
Kub los xwb thov nej ua siab loj. (EBibleFellowship tsis koom
nrog Family Radio tabsis thov nej sau rau lawv kom xa
phauntawv “We Are Almost There” rau nej vim phau no qhia
tagnrho cov nqi hais txog Hnub Txiav Txim thiab hnub ntiajteb
xaus. Sau rau: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd.
Oakland Ca 94621, lawv muab dawb xwb. “We Are Almost
There” mam taw tias nqi lus nyob qhov twg thiab yog qhaub
twg. Nej mus nyeem saum internet thiab mus rub ntawm:
www.familyradio.com).

SIJHAWM TSEEMCEEB NTAWM KEV TSIM


11,013 BC—Kev Tsim. Vajtswv tsim tau lub ntiajteb thiab
tibneeg (Adas thiab Evas).
4990 BC—Yog xyoo dejnyab Nau-as txheej. Kev puastsuaj
thoob ntiajteb vim dejnyab. Tshuav Nau-as thiab nws pojniam
nrog rau 3 tug tub thiab lawv cov pojniam cawm hauv lub nkoj
(6023 xyoo tomqab kev tsim).
7 BC—Yog xyoo Yexus Khetos yug (11,006 xyoo tomqab kev tsim).
33 AD—Yog xyoo Yexus Khetos tuag saum ntoo khaublig tas
ces kev koomhaum tshawj (church age) pib (11,045 xyoo
tomqab kev tsim; 5,023 xyoo tomqab dejnyab).
1988 AD—Xyoo nov kev koomhaum tshawj xaus lawm tas ces
kev txomnyem (great tribulation) pib khiav 23 lub xyoo (13,000
xyoo tomqab kev tsim).
1994 AD—Lub 9 Hlintuj tim 7, thawj thawj 2300-hnub nyob kev
txomnyem tas rau hnub no lawm ces nag ntuj tshiab (latter rain)
txawm pib; nws hais txog Vajtswv txojkev cawmdim rau cov neeg
coob coob suav tsis txheeb hlo li uas nyob sab nraum cov
koomhaum tshawj (13,006 xyoo tomqab kev tsim).
2011 AD—Lub 5 Hlintuj 21, hnub nov yog Hnub Txiav Txim pib
thiab yog hnub hloov cev rau cov neeg raug xaiv cuag Vajtswv
saumntuj; yam no tshwmsim nyob hnub kawgnkaus ntawm 23-xyoos
kev txomnyem. Lub 10 Hlintuj 21, ntiajteb puastsuaj vim hluavtaws
(7,000 xyoo tomqab dejnyab; 13,023 xyoo tomqab kev tsim).

IB HNUB YOG IB YAM LI 1,000 XYOO

Vajtswv tus menyuam uas muajsiab kuaj Txojlus lawv kawm
tau cov lus hauv ChivKeeb 7 tias nws muaj ob lub ntsiab lus:
Xya hnub saum no kuv yauv tso nag los rau hauv lub ntiajteb no,
plaubcaug hnub plaubcaug hmo, kom ib puas tsav yam muaj sia uas
kuv twb tsim los lawm, puastsuaj tas huv tibsi mus. Chivkeeb 7:4
Xwm no thaum Vajtswv hais nqi lus nov; tshuav xya hnub rau
Naus-as thiab nws tsevneeg nrog cov ntsiaj tias; sawvdaws mus
hauv qhov chaw cawmdim uas yog lub nkoj. Tabsis nqi lus no nyob
rau ntawm sab ntsujplig (vim Vajlus Kub yog lus ntsujplig) Vajtswv
twb yog qhia rau txhua leej neeg thoob ntiajteb no paub tias; cov
neeg txhaum txim tshuav 7,000 xyoo rau sawvdaws mus nrhiav
qhov chaw cawmdim uas los ntawm Yexus Khetos. Ua cas peb ho
paub li? Peb paub li ntawd los ntawm 2 Petus tshooj 3:
Twb yog vim dej nyab lub qub ntiajteb thiaj li puastsuaj tas.
Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niajhnub nimno
muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv twb hais tseg
lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub Vajtswv txiav txim.
Hnub ntawd cov neeg uas ua phem yuav raug kev puastsuaj.
Cov kwvtij uas kuv hlub es, nej yuav tsum nco ntsoov lo lus uas
hais tias, Vajtswv suav hais tias, ib hnub ntev ib yam li ib txhiab
xyoo, ib txhiab xyoo ntev ib yam li ib hnub. 2 Petus 3:6-8
Lus nthuav hauv 2 Petus 3 tseemceeb heev! Thawj nqi lus
Vajtswv taw peb rau kev puastsuaj nyob ntiajteb thaum dejnyab
Nau-as tiam. Tagces txawm taw peb rau kev puastsuaj nyob
tiam nov tias, yuav los zoo li cas vim hluavtaws. Tsis tas li xwb
txawm ntuas ib lolus rau peb kom peb “nco ntsoov lo lus uas
hais tias” Vajtswv suav hais tias 1 hnub ntev ib yam li 1,000
xyoo, 1,000 xyoo ntev ib yam li 1 hnub.
Vim peb twb tshawb tau Vajlus Kub daim keebkwm vasthib peb
pom tias dejnyab Nau-as tiam yog xyoo 4990 BC. Yog nej xav
paub Vajlus Kub daim keebkwm vasthib (Biblical timeline of
history) meej, thov mus: www.familyradio.com). 4990 BC yog
xyoo Vajtswv hais Nau-as tias tshuav 7 hnub xwb ces dej nyab
thoob ntiajteb. Zeg no yog peb muab 1,000 xyoo los dhos nrog
7 hnub ntawd; muab 1 hnub dhos ua 1,000 xyoo kom txog 7
zaus vim muaj 7 hnub; thaum muab xam tas tus lej raug 7,000
xyoo. Thiab tsis tas li xwb, txij nkaus xyoo 4990 BC yog peb
xam 7,000 xyoo mus rau nws yav pemsuab tus lej kuj raug xyoo
2011 AD.

4990 + 2011 = 7001
Lus faj: Kev suav xyoo nyob Phau Qub (Old Testament) mus
rau Phau Tshiab (New Testament) nej yuav tsum rho ib xyoos
povtseg vim hauv nruabnrab tsis muaj xyoo xum:

4990 + 2011 – 1 = 7000 xyoo txwm nkaus.


Thaum txog xyoo 2011 AD ces Nau-as tiam puastsuaj tau 7,000
xyoo. Xyoo no yog xyoo kawg rau neeg qabntuj tau Vajtswv
txojkev cawmdim thiab. Tsam no sijhawm twb tsawg heev rau
neeg mus thov Vajtswv txojkev cawmdim lawm vim xyoo 2011
AD los yuav txog!
Kev totaub thaum lub caijnyoog yuav kawg es los ntawm
Vajtswv haivneeg yeej tsis yog ib yam txawv txawv li. Yav tas
los nyob Vajlus Kub Vajtswv ibtxwm ceebtoom Nws haivneeg
paub lub sijhawm uantej Nws mam tso kev rautxim:
Thaum tus TSWV uas kav txhua yam tsav yuav ua ib yam dabtsi,
nws yeej xub qhia nws tej haujlwm rau cov neeg cev nws lus uas
yog nws cov tubqhe paub ua ntej nws mam ua. Amauj 3:7
Twb yog vim Nau-as ntseeg, Nau-as thiaj mloog Vajtswv tej lus
ceebtoom hais txog tej xwm uas yav tomntej yuav muaj los uas
nws qhovmuag tsis pom. Nau-as txua ib lub nkoj loj loj, nws
thiab nws tsevneeg thiaj dim kevploj kevtuag. Nws ua li ntawd
twb yog nws rau txim rau ntiajteb. Vim nws ntseeg, Vajtswv
thiaj suav hais tias, nws yog tus ncajncees. Hinplus 11:7SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:52 am
HNUB TXIAV TXIM : 5 HLINTUJ 21, 2011

Peb paub tias xyoo 2011 los txog ces ntiajteb twg raug dejnyab
7,000 xyoo dhau los lawm. Thiab peb paub tias xyoo 2011 los
txog ces Vajtswv tso kev puastsuaj rau ntiajteb. Tabsis hnub
twg thiaj li yog hnub ntawd?
Lolus yuav teb no mas zoo cuag dag xwb tabsis muaj tseeb los
peb rovqab saib cov lus nthuav thaum dejnyab nyob Chivkeeb:
Hnub kaumxya, lub ob hlis ntuj, thaum Nau-as hnubnyoog muaj
600 xyoo lawm, hnub ntawd lub ntuj cia li dub nciab, dej nag
los sis laub sis lug suamntuj los rau ntiajteb. Tej tojroob
hauvpes txawm txhawv dej pesyaws npau dug dam puag hauv
nruab a tuaj. Chivkeeb 7:11
Raws nraim Vajtswv lolus, 7 hnub tomqab dejnyab tiag. Thaum
dejnyab Nau-as muaj 600 xyoo thiab nyab hnub 17 lub 2 Hlintuj
vasthib qhaub raws Nau-as hnubnyoog raws nws tiam vasthib.
Lub 2 Hlintuj tim 17 yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj
cawm cov neeg nyob sab huav thiab txwv cov neeg sab nrauv.
Kev puastsuaj thoob plaws ntiajteb.
…raws li Vajtswv hais tseg. Thaum Nau-as lawv mus tas rau
hauv lub nkoj lawm, tus TSWV cia li kaw nkaus lub qhovrooj
nkoj cia. Dej nag los tsis tu tau plaubcaug hnub plaubcaug
hmo, dej pheej huam loj heev zujzus ua rau Nau-as lub nkoj
tsaws hlo ntab yees rau saum nplaim dej.... Chivkeeb 7:16,17
Puagta peb hais tias kev koomhaum tshawj twb xaus rau xyoo
1988 lawm, thaum kev koomhaum tshawj pib nws pib hnub hu
ua Pheethekhos (Pentecost) uas yog lub (5 Hlintuj 22) xyoo 33
AD. Tabsis 1,955 xyoo tomqab ntawd kev koomhaum tshawj
los xaus rau lub 5 Hlintuj 21 uas yog hnub uantej Pheethekhos
nyob xyoo 1988.
Vajlus Kub qhia tias hnub kev koomhaum tshawj (church age)
xaus ces kev txomnyem (great tribulation) txais nkaus pib:
Txij puag thaum tsim ntuj tsim teb los txog niajhnub nimno, yeej
tsis tau muaj neeg raug kev txomnyem tshaj zaum no. Thiab yav
tomntej no mus, yuav tsis muaj li zaum no ib zaug li lawm.
Mathais 24:21
Lub 5 Hlintuj 21, 1988 yog hnub kawg rau Vajtswv kev siv
koomhaum tshawj nyob ntiajteb. Vaj Ntsujplig tso tagnrho cov
koomhaum pawgntseeg povtseg rau Ntxwgnyoog, tus txivneej
uas ua phem (the man of sin) los kav tagnrho txhua lub tshawj
thoob ntiajteb. Vajlus Kub qhia tias lub sijhawm tsis zoo no yog
lub caij rautxim rau cov tshawj kom raug 23 xyoos txim. 23
txwm xyoo (8,400 hnub txwm nkaus) pib lub 5 Hlintuj 21, 1988
mus txogntua rau lub 5 Hlintuj 21, 2011. Xwm nov tshawb
Vajlus Kub los ib yam li xwm 7,000 xyoo tomqab txij dejnyab.
Ob xwm nov, nyias nthuav nyias zaj tabsis thaum kawg, tshawb
tas los nkawd xaus rau tib lub vasthib xwb, 5 Hlintuj 21, 2011.
Vim yog li nov peb thiaj li hais tias 23-txwm xyoo kev
txomnyem yuavtsum xaus 5 Hlintuj 21, 2011. Hnub nov kev
txomnyem xaus thiab hnub nov yog hnub thaum-ub dejnyab
Nau-as tiam puastsuaj 7,000 xyoo rau hnub no.
Nco ntsoov, Vajtswv kaw lub qhovrooj nkoj hnub 17 lub 2 Hlintuj
nyob Nau-as daim vasthib. Peb pom tias 5 Hlintuj 21, 2011 yog
hnub kev txomnyem xaus thiab. Ob lub vasthib nov, 2 Hlintuj tim
17 nyob Nau-as tiam thiab 5 Hlintuj 21, 2011 nyob peb tiam
nkawd muaj kev sibxws. Nkawd kev sibxws yus kuj tsis paub yog
yus tsis ceevfaj tias tshuav ib daim vasthib (calendar) tsis tau
muab los ntsuas. Daim vasthib ntawd yog cov neeg Hinplus
(lossis Vajlus Kub) diam vasthib. Lub 5 Hlintuj 21, 2011 kuj yog
hnub tim 17 lub 2 Hlintuj nyob Hinplus lawv diam vasthib. Vim
muaj tus puavpheej sib raws li nov, yam no Vajtswv ua qhia tias;
cov xwm 7000-xyoo txij dejnyab los, peb tshawb tau yog lawm. 5
Hlintuj 21, 2011 nyob peb daim vasthib yog hnub thaum-ub
Vajtswv kaw Nau-as lub qhovrooj nkoj. Raws tej no thiab tshuav
ntau yam, 5 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Vajtswv coj Nws haivneeg
raug xaiv cuag Nws saumntuj. 5 Hlintuj 21, 2011 yog Hnub Txiav
Txim! Hnub ntawd yog hnub Vajtswv kaw lub qhovrooj
cawmdim rau neeg thoob ntiajteb.
Muab uas dua lwm lolus hais os, vim kev txomnyem xaus rau
vasthib qhaub raws Nau-as tiam puastsuaj; tim 17 lub 2 Hlintuj,
Vajtswv twb ua qauv piv meej meej qhia peb tias hnub ntawd
yog hnub Nws kaw lub qhovrooj cawmdim cuag ntuj ceebtsheej
rau tiam nov:
Kuv yog lub qhovrooj, tus uas los ntawd kuv mus hauv lub
nkuaj, tus ntawd yuav tsis raug kevploj kevtuag. Nws yuav mus
mus los los thiab nws yuav nrhiav tau zaub noj. Yauhas 10:9
Vajlus Kub qhia meej tias Yexus Khetos thiaj yog txojkev cuag
ntuj ceebtsheej. Nws ibleeg thiaj yog lub qhovrooj nkag rau
tebchaws ceebtsheej:
Tsis muaj ib tug twg hauv ntiajteb no cawm tau neeg dim neeg
lub txhoj, tsuas yog Vajtswv tus Tub Yexus tib leeg xwb thiaj
cawm tau. Cov Tubtxib 4:12
Thaum lub qhovrooj (Yexus) kaw nyob Hnub Txiav Txim
txojkev cawmdim kaw tamsim thiab:
…tus uas zoo kawg nkaus thiab ncajncees, tus uas tuav
vajntxwv Daviv tus yuamsij, tus uas qhib lawm yeej tsis muaj
neeg kaw tau, tus uas kaw lawm yeej tsis muaj neeg qhib tau…
Tshwmsim 3:7
Vajlus Kub qhia tias 5 Hlintuj 21, 2011, cov ntseeg Vajtswv tiag
hauv lub siab (cov neeg raug xaiv) yuav hloov cev, ya tawm
ntiajteb mus cuag Tus Tswv saum ibnta ntuj:
Thaum tus Tswv Yexus yuav los suamntuj los, sawvdaws yuav
hnov ib lub suab hu nrov nrov saumntuj, thiab yuav hnov tus
thawj tubtxib saumntuj lub suab hu, thiab yuav hnov Vajtswv lub
raj lub suab nrov. Cais cov neeg tuag lawm uas ntseeg Yexus
Khetos yuav sawv hauv qhovtuag los. Tomqab ntawd Vajtswv yuav
coj peb cov uas tseem ua neej nyob nrog cov neeg ntawd ua ke
nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj. Peb yuav
nrog tus Tswv nyob mus ib txhis li. 1 Thexalaunikes 4:16,17
Txhua txhua haiv neeg (qas lab neeg) thoob qabntuj nyob
tomqab lawv yuav pom Vajtswv txojkev puastsuaj, kev rautxim,
kev tsimtxom ywg lawv 5 lub hlis hauv ntiajteb.
Muaj ib co koojtxig ya tawm hauv cov pa ntawd los rau saum
npoo av. Luag pub cov kooj ntawd muaj taug ib yam li raubris
teb. Luag txwv tsis pub cov kooj noj tej nyom, tej xyoob ntoo,
lossis tej nrojtsuag, luag tsuas pub cov kooj ntawd tsimtxom cov
neeg uas tsis muaj Vajtswv lub cim nias rau ntawd hauvpliaj
xwb. Luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg ntawd, luag tsuas
pub tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej kev tsimtxom uas lawv
raug ntawd mob heev ib yam li raubris teb plev. Tshwmsim 9:3-5SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:53 am

HNUB NTIAJTEB XAUS NKAUS: 10 HLINTUJ 21, 2011


Vim Vajtswv muaj hwjchim hlub dawbpaug, Nws thiaj muab
qeeyam tseeb los faj peb uantej. Nyob Hnub Txiav Txim, 5
Hlintuj 21, 2011 nws yuav khiav 5 hlis kev puastsuaj thoob
plaws ntiajteb. Hnub ntawd Vajtswv yuav tso tagnrho cov neeg
tuag uas tau tshwmsim nyob ntiajteb nov tawm hauv qhovntxa
los. Av qeeg thoob plaws ntiajteb, ntiajteb yuav tshoob nws cov
tuag tawm. (Yaxayas 26:21) Cov tuag uas ibtxwm tau txojkev
cawmdim uantej xiam; lawv yuav hl0ov cev, rho tawm hauv
ntiajteb no mus nrog Tus Tswv ibsim. Cov tuag uas ibtxwm tsis
tau txojkev cawmdim uantej xiam; lawv yuav tsis muaj sia, lub
cev tuag yuav ziab thoob plaws qabntuj, kev tuag puv ntiajteb.
Tus Tswv Txojlus kuj hais meej txog 5 hlis kev puastsuaj nyob
Chivkeev tshooj 7 thiab:
Dej nyab ntiajteb tau 150 hnub, dej mam li pib nqig. Chivkeeb 7:24
5 lub hlis tomqab 5 Hlintuj 21, 2011 ces poob rau lub 10 Hlintuj
21, 2011. Nyob lub 10 Hlintuj 21, 2011 hnub no yog hnub
Vajlus Kub hu uas Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (Feast of
Tabernacles) nyob rau Hinplus lawv diam vasthib thiab. Txoj
kevcai no, raws li Hinplus lawv diam vasthib lawv noj nyob lub
7 Hlintuj tiamsis thaum Vajtswv hais txog txoj kevcai no, Nws
hais ib yam txawv txawv heev li:
…ua rooj kevcai tsev pheebsuab nyob rau lub caij xyoo tas, thaum
nej twb sau nej tej qoob tas hauv teb lawm. Khiavdim 23:16
Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai noj pluas mov nplej tshiab
thaum nej pib sau qoobloo, thiab ua kevcai tsev pheebsuab
thaum lub caij xyoo yuav xaus. Khiavdim 34:22
*Khiavdim 23:16 thiab 34:22 peb muab kho mintsis raws King
James Version vim yuam kev lawm.
Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab (or The Feast of Ingathering) hais
tias kom ua “lub caij xyoo tas” tiamsis lub 7 Hlintuj nyob
Hinplus daim vasthib twb tsis yog lub hli uas xyoo tas. Rooj
kevcai no tos hais li los vim nyob rau sab ntsujplig; nws lub
homphiaj twb taw rau xyoo tas uas yog xyoo kawg nkaus
ntawm lub ntiajteb no tshwmsim; nov yog lub homphiaj
ntsujplig. Lub 10 Hlintuj 21, 2011 yog hnub Hinplus lawv xaus
lawv rooj kevcai Nyob Tsev Pheebsuab thiab yog hnub lub
ntiajteb no xaus nkaus. 10 Hlintuj 21, 2011 kev puastsuaj yuav
mus raws li 2 Petus 3:10:
Hnub uas tus Tswv Yexus Khetos los, hnub ntawd yuav los ib yam li
tubsab tuaj. Hnub ntawd thaum muaj suab nrov qeeg nkaus lub ntuj
yuav ploj ntais mus, hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob
saum nruabntug yaj tas. Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob
hauv ntiajteb pauvleej yuav kubhnyiab tas huv tibsi thiab. 2 Petus 3:10
Lub ntiajteb thiab cov neeg nyob tomqab sawvdaws yuav raug
hlawv yaj tas mus, saum nraubntug thiab qabntug yuav yaj tas
mus tib yam nkaus:
Tswv Yexus nrog nplaimtaws, thiab nws cov tubtxib saumntuj uas
muaj hwjchim nrog nws los saumntuj los rau txim rau cov neeg uas
tsis mloog Vajtswv lus, thiab rau cov uas tsis ntseeg Txojmoo zoo
uas haistxog peb tus Tswv Yexus. Cov neeg ntawd yuav raug txim mus
ib txhis. Lawv yuav tsis tau nrog tus Tswv Yexus nyob, thiab lawv yuav
tsis pom nws lub hwjchim ci ntsa iab. 2 Thexalaunikes 1:8,9
Lub 10 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv yuav muab txhua tsavyam
ntawm ntiajteb thiab cov neeg es tsis tau Yexus Khetos txojkev
cawm, yuav piamsij mus. Kev teev txim ntawm cov neeg ua
txhaum Vajtswv, lawv tus nqi yog tsis muajsia tastiam. Tibneeg
yuav ploj mus tsis tshuav ib qho dabtsi li. Tusiab ntau vim neeg
tsim muaj yam ntxwv ib yam li Vajtswv ho yuav tusiav li tus
tsiaj ploj tuag mus ibsim:
Tsis muaj ib tug neeg twg lub meejmom yuav cawm tau nws dim
kevploj kevtuag, nws yeej yuav tuag mus ib yam nkaus li tej tsiaj
tuag. Nkauj Qhuas Vajtswv 49:12
Tseem tshuav ntau yam ntsiab nthuav tsis thoob rau nej nawd
cov me kwvtij sawvdaws, thov nej ceevfaj tias txojkev
cawmdim twb yuav xaus! Txij hnub dejnyab los txogntua rau
lub 5 Hlintuj 21, 2011 Vajtswv twb muab 7,000 xyoo rau peb
tabsis sijhawm twb tsawg lawm. Tos nco xwb lub caijnyoog
twb los txog. Txawm sijhawm yuav tas los hnub nov has tseem
muaj kev ciasiab vim tseem tshuav me me zoo sijhawm rau
Vajtswv txojkev cawm los pab peb:
Nej yuav tsum mloog tej lus uas Vajtswv hais tias, (Thaum zoo
sijhawm kuv hnov nej tej lus thov. Thaum txog hnub cawm nej
kuv twb pab nej lawm. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Lub
sijhawm no yog lub uas Vajtswv pom zoo pab nej. Hnub no yog
hnub nej yuam dim tau nej lub txim.) 2 Kauleethaus 6:2
Vajtswv twb tsis yuav sijhawm ntau los cawm neeg txojsia.
Nyob rau sijhawm txojsia yuav tu; tus neeg uas ibtxwm ua
txhaum, tus tubsab dai saum ntoo khaublig, Yesxus Khetos twb
cawm tau nws txojsia:
Nws hais rau Yexus hais tias, Thaum koj rov qablos ua vajntxwv
thov koj nco txog kuv thiab. Yexus hais rau nws hais tias, Kuv
qhia tseeb rau koj hais tias, Hnub no ntag koj yuav tau nrog kuv
nyob saum qhovchaw tau zoo. Lukas 23:42,43
Peb thov Vajtswv tias nej txais tau tsab ntawv nov, nej yuav
muaj kev txhawjxeeb thiab yuav ua tib zoo xav cov nqi lus peb
ntsuas. Cov nqi ntawd yog Vajtswv Txojlus thiab yog Nws txoj
kevcai tswjhwm txhua tsavyam. Txojkev mus nrhiav Vajtswv
thiab Nws txojkev cawmdim ces yog mus nyeem phau VajLus
Kuv uas yog Vajtswv Txojlus xwb! Tamsim nov lub qhovrooj
(Yexus) rau ntuj ceebtsheej tseem tsis tau kaw. Tamsim nov
Vajtswv tabtom cawm neeg thoob plaws ntiajteb, cov neeg uas
coob coob suav tsis txheeb hlo li uas tsis nyob hauv koomhaum
tshawj thiab koomhaum pawgntseeg:
Tomqab ntawd kuv ntsia dheev, ua ciav muaj neeg coob coob suav
tsis txheeb hlo li tuaj txhua lub tebchaws tuaj, tsis hais xeem twg,
haivneeg twg, cov neeg hais yam lus twg, sawvdaws tuaj sawv
ntawm lub roojzaum thiab tus menyuam Yaj sab xubntiag. Lawv ib
leeg hnav ib lub tsho tsujtseeb dawb, thiab ib leeg tuav ib re
nplooj toovlaj. Cov txwjlaus uas nyob ntawd muaj ib tug nug kuv
hais tias, Cov neeg uas hnav tsho tsujtseeb dawb ntawd lawv yog
neeg dabtsi? Lawv tuaj qhovtwg tuaj? Kuv teb hais tias, kuv tsis
paub. Nyaj koj paub pauj. Tus txwjlaus ntawd qhia rau kuv hais
tias, Cov neeg ntawd twb yog cov uas tuaj hauv kev txomnyem
los. Lawv twb muab tus menyuam Yaj cov ntshav ntxhua lawv tej
tsho tsujtseeb dawb dawb lawm. Tshwmsim 7:9,13,14
*Tshwmsim 7:14 Peb kho mintsis vim yog “came out of great
tribulation” (kev txomnyem) KJV.
Vajtswv cawm neeg txojsia twb yog vim lawv hnov Vajtswv
Txojlus es Nws Txojlus los cawm lawv, ibtxwm yeej tsis tau
muaj lwm yam kev cawmdim li:
Muaj neeg ntseeg twb yog vim lawv hnov, lawv hnov twb yog
vim muaj neeg qhia Yexus Khetos zaj rau lawv. Loos 10:17
Nyeem Vajlus Kub nrog tagnrho yus tsevneeg, tej menyuam thiab
nyeem rau cov mosab huv tibsi. Mus thov tus Vajtswv uas phau
Vajlus Kub nthuav txog seb Nws puas muab kev cawmdim rauSAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:54 amnej vim Nws yog tus zam tau txim thiab tus muab kev cawm
dawbpaug. Peb twb kawm tau me me txog Vajtswv lub hwjchim
hlub dawbpawg nyob phau Yaunas. Vajtswv kuj ceebtoom cov
neeg Ninaves txog kev puastsuaj rau lawv lub zos thiab:
Thaum Yaunas taug kev mus hauv nroog ib hnub ke, nws qhia rau
sawvdaws hais tias, Tshuav plaubcuag hnub saum no, lub nroog
Ninaves yuav puastsuaj lauj. Tej neeg uas nyob hauv lub nroog
Ninaves, puavleej ntseeg Vajtswv tej lus. Lawv sablaj pom zoo
kom sawvdaws yoo mov, thiab kom sawvdaws npua ntaub
hnabtsaj, tsis hais nomtswv, tubmab tubqhe tagnrho huv tibsi, kom
luag pom hais tias, lawv twb tso lawv tej kev txhaum tseg lawm.
Thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog Ninaves hnov zaj no, nws
nqis nroos saum vajntxwv lub roojzaum los. Nws hle kiag nws lub
tsho tsujtseeb, nws muab ntaub hnabtsaj los npua, thiab mus
zaum hauv qhovtshauv. Vajntxwv tawm ib tsab lus qhia rau tej
neeg uas nyob hauv lub nroog Ninaves hais tias, vajntxwv thiab
cov nomtswv txwv tsis pub pejxeem, lossis nyuj nees, lossis yaj
tshis noj haus ib yam dabtsi li. Neeg thiab tsiajtxhu yuav tsum
npua ntaub hnabtsaj. Txhua tus neeg yuav tsum mob siab thov
Vajtswm kawg siab kawg ntsws, nyias yuav tsum tso plhuav nyias
lub neej ua phem, thiab tej uas nyias ua nruj ua tsiv huv tibsi
povtseg. Tej zaum Vajtswv yuav hloov siab, tej zaum nws yuav tsis
chim rau peb, peb thiaj li yuav tsis tuag. Yaunas 3:4-9
Vajtswv kuj tsis tso kevploj kevtuag rau cov neeg Ninaves.
Txawm lub ntiajteb no khiav tsisdim kev puastsuaj xyoo 2011
los peb twb kawm tau Vajtswv lub hwjchim hlub dawbpaug
zam txim tau rau lawv. Qhov no yuavtsum txhawb peb txhua
tuskheej lub dag lub zog mus thov thiab pehawm Vajtswv
dawbpaug hauv siab tuaj seb Nws puas yuav cawm ib leeg
zujzus dim txojkev plojtuag vim Nws muaj nplooj siab
dawbpaug hlub.

Tiamsis tus Tswv es, koj yog tus Vajtswv muaj nplooj siab
dawbpaug hlub, koj ib txwm ua siabntev, muaj lub siabzoo,
thiab ua raws nraim li koj tej lus. Thov koj tig hlo los hlub
kuv… Nkauj Qhuas Vajtswv 86:15,16


Xav paub ntxiv thov mus:
www.ebiblefellowship.com
Mloog tamsim no hauv “Internet” tom peb website lossis saib
peb hauv Paltalk raws li website hais.
Xav hu EBible Fellowship peb tus xovtooj hu dawb yog:
1-877-897-6222 (USA xwb).
Muaj lus noog thiab xav sau ntawv rau peb nej mus rau:
www.ebiblefellowship.com/contactus
Lossis sau ntawv tuaj rau peb chawnyob yog:
EBible Fellowship,
P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA


HNUB TXIAV TXIM!
5 HLINTUJ 21, 2011

Luag txwv tsis pub cov kooj tua
cov neeg ntawd, luag tsuas pub
tsimtxom lawv tsib hlis xwb. Tej
kev tsimtxom uas lawv raug ntawd
mob heev ib yam li raubris teb
plev. Tshwmsim 9:5

HNUB NTIAJTEB
XAUS NKAUS
10 HLINTUJ 21, 2011

Thov muab tsab ntawv no ceebtoom sawvdaws tias; lub
sijhawm tamsim nov kev puastsuaj twb kav lub ntiajteb lawm,
xwm no tsimnyog rau txhua txhua tusneeg mus nrhiav Vajtswv.
Phau Vajlus Kub yog Vajtswv Txojlus! Tagnrho Vajlus Kub
Txojlus yog Vajtswv Tuskheej txoj kevcai tswjhwm. Tamsim
no, ntau nqi lus twb tawm los nthuav meej meej qhia Vajtswv
lub homphiaj nyob Hnub Txiav Txim thiab lub caij ntiajteb
kawg. Phau Vajlus Kub twb qhib plho yais cov lus zais uas qhia
txog sijhawm ntiajteb lub keebkwm. Yam no, ibtxwm yeej tsis
tau muaj neeg paub txog li vim Vajtswv tau muab Nws Txojlus
npog cia zoo zoo kom txwv neeg ntes ntiajteb lub sijhawm
kawg. Peb nyeem hais txog qhov no nyob phau Danias:
Nws teb hais tias, Danias es, koj cia li mus tsev, rau qhov tej lus
no luag yuav muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog lub
sijhawm kawg. Danias 12:9
Tabsis, niajhnub no Vajtswv twb tso cai rau Nws Txojlus (phau
Vajlus Kub) kom los nthuav ntau yam tseemceeb txog lub caij
kawg (thiab los qhia ntau yam lus qhuab qhia.) Txuasntxiv hauv
Danias nws kuj hais ntxiv tias:
Tus tubtxib saumntuj hais rau kuv hais tias, Danias es, koj cia li
kaw phau ntawv ntawd tseg, thiab nias cim huv tibsi tseg cia
mus txog lub sijhawm ntiajteb kawg: muaj ntau leej yuav khiav
phwb teg tsog rau ub rau no thiab txojkev totaub los yuav txhab
ntauheev li. Danias 12:4
*Danias 12:4 peb muab kho mintsis raws phau King James Version
lawm vim phau Vajtswv Tej Lus Cawm Neeg Txojsia txhais yuam
kev. Lawv muab phau Good News Bible los ua tus qauv txhais tabsis
phau Vajlus Kub lus Askiv ces King James Version txhais leej dua cov.

MAY21.8.10.2009.d.HmongSAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:56 am

koojziagkabzaug wrote:

Yog tsis tshwm tseeb mas ntshe yuav pab cov uas muab cuab tam mus xuam khuv xim xwb lauj.

Lub ntiaj teb yuav tssi kawg li no ib zaug, Tswv Ntuj kev txiav txim mas yog lub caij kawg ntawm peb sawv daws thaum peb ncaim lub ntiaj teb no mus xwb...Yuav muaj tsis taus li tej dzb neeg ib zaug...Tsuas ntshe yog ib lub pob zeb saum Espace poob los ntaus ntiaj teb li thaum ub cov Dinosaure tuag thiab ntiaj teb rov kub kub es muaj nag ntau ntau los yog Daus yaj ntau ua dej nyab mas thiaj yuav muaj kev puas tsuaj tau xwb...

Twb tshuav tsis muaj 1 hlis tom ntej no, tsam ho tsis muaj tswm sim ces ntshe ho yuav rov hais dua tias: Oh! Hnub...X... no mas yuav muaj tiag tiag li...rov tos dua xwb...Lub 10 hli yuav tuaj nov los yeej yuav tssi muaj tseeb tau...Tej lus saub nov luag ua paj lug hais xwb...Luag yuav tsis hais tej lus tsis thoob tsib li yus cov neeg tswv yim tsawg xav ib zaug...SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:57 amCHK wrote:KoojZiag,

Zoo siab uas nws tseem coj tuaj tso rau sawv daws tau nyeem thiab, kuj yog ib zaj zoo xav thiab tiag yuam, tiam sis txhob xav ntau ntau thiaj tsis muaj ntau ntau rau yus xav hahaha....

Tso plhuav yus lub neej txhua yam yus muaj rau TswvNtuj ua tus tswj ua tus kav, ua tsaug rau nws txoj kev hlub uas nws niaj hnub hlub yus, es ua yus lub neej kom tsim nyog yug los ib zaug, vim thaum txoj sia tu lawm tsis muaj leej twg paub yav tov zoo li cas lawm Smile
SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 11:58 am


koojziagkabzaug wrote:

Nyob zoo CHK,

Coj tuaj tso kom tus tsis paub txog los ho paub thiab ceev faj. Vim cov sawv saub no mas lawv txawj hais tej yam txaus ntshai heev, tab sis muaj tsis tau li lawv hais no. Qhov Tswv Ntuj txiav txim, yog ntawm leej neeg tsis ua zoo, lwm hnub lawv tag lub neej, lawv yuav tsis tau mus Ntuj Ceeb tsheej xwb. Lub ntiaj teb kev puas ntsoog, av qeeg, dej nyab thiab ntuj nkig teb qhuav yog los ntawm lub ntiaj teb rov sov tuaj es thiaj ua li ntawd xwb. Twb tau muaj dua los lawm uas ntiaj teb sov, dej khov yaj thiab ntiaj teb rov txias, dej rov khov ntau heev hauv ntiaj teb no...

koojziagkabzaug wrote:

HIV...HIV...HIV...! lawv e...! Tim peb twb yuav dhau 21/5/2011 lawm...Tsios pom Ntuj kawg qhov twg ne...! :P Tsam no Nkauj Ntsuab Nraug Nab li puav pheej nej mus tshawb puas tau los os? Peb Hmoob lub teb chaws ua NIAG NEEG yuav muab nyob qhov twg? Hiv...!Hiv...!Hiv...!

Hmong ntuj tshiab wrote:raws li kuv hnov mas nws yog lub 5 hlis ntuj hnub tim 25 xyoo 20011 thaum 12 teev ib tag hmo no tiam sis ntshe peb yuav ceeb tos txog hnub uas ntiaj teb kawg ntawd os cov phoojywg aw

koojziagkabzaug wrote:

Hmoob Ntuj Tshiab,

Yog mas, cov dag ces ywj dag mus, cov ntseeg ces ywj ntseeg mus, cov nyob chaw qhuav ces dag ua si, cov nyob deb ces ntseeg tiag tiag cia li muab siab mus pauv. Li nov cov Hmoob Cob Tsib thiaj raug tua 28 leej ntawm chaw kiag, ntes coob leej mus kaw lawm...Niaj hnub no tseem muaj teeb meem qees...Cov dag ntxias noj, zaum 21 lub 5hlis nov kiag xwb lawv dag tau $22 Billion. Ib cov raug luag muag noj yam twb tssi paub txog...

CHK wrote:
MayPaj wrote:
CHK wrote:
koojziagkabzaug wrote:

HIV...HIV...HIV...! lawv e...! Tim peb twb yuav dhau 21/5/2011 lawm...Tsios pom Ntuj kawg qhov twg ne...! :P Tsam no Nkauj Ntsuab Nraug Nab li puav pheej nej mus tshawb puas tau los os? Peb Hmoob lub teb chaws ua NIAG NEEG yuav muab nyob qhov twg? Hiv...!Hiv...!Hiv...!

hahaha..... koojziag, cas koj txawj tham ua luaj li ne yuam. kuv kuj hnov lawv tham tias muaj tus twb tau nkauj ntsuab thiab nraug nab li puav pheej lawm no, hahaha.... tsis ntev saum no kuv mus txog no mam li muab yees duab los pub rau peb sawv daws saib seb nej puas xav hais tias yuav yog lawm nkaujntsuab thiab nraugnab li puav pheej nawb hahahaha......

hehehe...Kzkz thiab CHK aj, cas neb txawj tham ua luaj li naj...hahahah luag neb mob plab lawm os,

hey CHK cas ntu no tsis yog koj ntshai tsag mag qaug zov internet nrog kuv li cov niag video koj tuaj tso tso lawm los cas koj cia li ploj qab ntais lawm na...oib oib oib :D18 :D18 :D18

CHK, tsis txhob ntseeg ntseeg cov neeg uas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab nkawv puav pheej li os , nkauj ntsuab ces kawg kuv hos nraug nab ces kawg koj lawm xwb los pob, yog lawv tsis tau wb puav pheej ces tsis tas ntseeg leej twg li os ....hahahaha lolz! tso me me luag xwb txhob xav li cas nawd, txhob ntshai thiab txhob khiav tiaj lias dua lawm od, kuv ces twb tsis caum leej twg tom li es txhob lam ntshai nawd, kav tsij tuaj nrog Kzkz tso nkauj peb mloog es kuv thiaj tau tuaj saib nej os :A :MUSIC:

nyob zoo maypaj,

twb yog kooj txawj txawj tham es kuv thiaj tuaj teb niag lem tsawv rau kooj xwb os. hey, koj tsuas luag kooj wb ob leeg diam ces ham tsis mob plab xwb las hahaha....

oh.... ntshai mas kuv tsis ntshai li, tiam sis yog tsis khoom tuaj thiaj li tsis tau tuaj lawm xwb.

kuv hnov lawv tham xwb, tsis tau ntseeg, tiam sis yog muaj me ntsis hauj lwm yuav mus txog qhov chaw kuv hais ntawv, es thiaj li hais tias, yog mus txog no mam thaij duab los rau peb saib.
hahahaha..... koj kuj txawj tham kawg thiab yom maypaj, nkaujntsuab txawm yog koj nraugnab txawm yog kuv li koj hais tiag. tiam sis niag nkaujntsuab no mas qus lwj qus liam li es. kuv yeej tuaj tso nkauj tas li, ntshe koj laj tuaj saib xwb lau hahaha.... yog nquag no tuaj nrog kooj wb tso thiab ma, yog koj tsis nquag no los lam tuaj saib mas nawb hahaha......, kuv ces tsis paub tuaj sau dab tsi ces niaj hnub tuaj tso nkauj mloog xwb tiag may hahahaha....

koojziagkabzaug wrote:

Hiv! Hiv! Hiv! CHK, tsis pom nws tuaj, tsis yog nws tseem mus nrog lawv tshawb Nkauj Ntsuab Nraug Nab li puav pheej tom Tiaj Rhawv Zeb lawm lov?

Txhob mus nawb mog...Nkauj Ntsuab twb nrog nws nyob ib cuab...Puav pheej ces yog nyob ntawm Maypaj neb kev sib cuga xwb es rov tuaj nrog Maypaj wb nyob nopv xwb txhob mus lwm qhov lawm...hahahah...! Kuv yuav tuaj tso ib cov lus uas Ib tug Ntseeg heev sau rau kuv ua ntej thaum lub 3 hlis 2011 nov no, tab sis pheej tssi khoom li...hahahah...
SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:02 pm

HMOOB COB TSIB TEB RAUG NTXIAS DAG POOB RAU KEV TXOM NYEM QUAJ NTSUAG PLOJ TUAG.


KHAWS COV NTSEEG SAUB NTUJ KAWG

RAU HNUB TIM 21 lub 5HLI 2011 COV LUS UA PUAV PHEEJ TSEG.


sau: V, Cob Tsib teb

Rau coob leej...Tej zaj xwm txheej uas hais txog Hnub 21 lub 5 hli xyoo 2011 tej zaum koj twb paub zoo vim qhov no nyob rau tim Mem Kuj lawv yeej lo ntawv rau ntawm tej lub Bus Stop los ntau qhov raws li Security...Yog li kuv rov muab dua tus link thiab kom phauj saib ntxiv mus ntawm Tus Lej 666 uas yog cov uas yuav muaj tom ntej no.

Ntawm no yog tus link Family Radio: http://www.familyradio.com/index2.html

Ntawm no yog tus link Tus Lej 666 Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=xfdh1_hTYBk

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=y9iBULVo1pUKoj puas paub txog peb hmoob lub neej ?
Koj puas paub txog Hmoob lub neej ntawm no rov ntxiv mus tom ntej li 999 xyoo tom qab ?
Koj puas paub txog Tiaj Rhawv Zeb, lub Nruas Nkauj Iab Txiv Nraug Oo ?
Koj puas paub txog tsob Tsawb, Lub Yiag muaj 9 tus tes nqa...?
Peb haiv hmoob puas yuav raug luag muab ua cas ...?

Thov koj teb rau koj yeem sai yeem zoo.


Sunday 27 February 2011, 2h 53min 27s

Khom thiab cia siab rau nej tej lo lus hais. Thov Tswv Ntuj foom koob hmoov
kom peb haiv hmoob noj qab nyob zoo mus li.
Nejj puas tau nov thiab paub txog cov phau ntawv: Hnub Txiav Txim(Jugdment
Day), Tsis muaj leej twg paub tau hnub nyoog(No Man Knows The Day or The Hour
?), Ib Yam Tshim Chim tseem ceeb(Another Infallible Proof), Twb yuav txog caij
lawm(Gay Pride: Sign Of The End), ...Hnub Txiav Txim yog hnub tim 21, lub 5 hli
xyoo 2011. Yog Koj txais tau koj yuav xav li cas thiab hais li cas rau peb haiv
hmoob ? Peb yuav ua li cas ...?
Koj mus ntawm tus link no thiab sim mloog
seb: http://www.familyradio.com/index2.html Nwg yeej txaus ntshai heev. Thov kom

cov TP, cov leej phauj zoj zeeg ceeb toom qhov no.
Sib ntsib dua, thov Tswv Ntuj pov hwm peb haib hmoob. Nejj nyob thaj yeeb ntawm
huab tais Yes Xus.


1- Tiaj Rhawv Zeb , Hmong MV. By Kham.

2-666 nyob qhov twg- part 1
nias nov mus saib.

https://youtu.be/qDH7VdkilVo

3-666 nyob qhov twg- part 2

Jeu 31 March 2011, 8h 53min 36s

Koj puas paub txog peb hmoob lub neej ? Koj puas paub txog Hmoob lub
neej ntawm no rov ntxiv mus tom ntej li 999 xyoo tom qab ? Koj puas
paub txog Tiaj Rhawv Zeb, lub Nruas Nkauj Iab Txiv Nraug Oo ? Koj puas
paub txog tsob Tsawb, Lub Yiag muaj 9 tus tes nqa...? Peb haiv hmoob
puas yuav raug luag muab ua cas ...?
Thov koj teb rau koj yeem sai yeem zoo. Nim no tsi hais yog peb
hmoob hos lwm haiv neeg los kuj ntxov heev li. Thov qhia rau Tais me
ntsis tias "Peb" tab tom sab laj thiab tej zaum "peb" yuav muaj 1 tus
Niam Neeg los coj peb haiv hmoob uas tau raug luas txwm txom li 7000
xyoo dhau los. Koj puas xav paub ntxiv txog qhov no ? Tais aw, tej
zaum peb yuav tau muaj raws li txoj kev npau suav os. Thov koj hais
rau cov neeg uas tau pab nyiaj rau kuv yuav Tshuab Hlwb Hlau tias kuv
tau yuav tau thiab tab tom ua cov ntawub ntawv KEV NTSEEG nws yeej mus
zoo heev tsi ntsib teeb meem dab tsi, thiab Ceeb Toom rau lawv tias
tej zaum ntshai kuv yuav siv cov khoom no los pab peb hmoob lub neej
yav no mus saud seb nej puas zoo siab ? Vim tias kuv mus npaj hmoob
lub neej lawm tsis muaj leej twg siv tau ces cia kuv nqa mus es txog
thaum ntawd peb cov ntseeg thiaj li muaj me ntsis dag zog
rau hauv. Lub sij hawm no nws yeej txawv heev li lawm tsi xis li peb
tau xav. Tej zaum kuv yuav hais tsi tas lus ces yog tias nej
muaj siab xav pab thiab nrog txhawj txog peb hmoob no thov nej ho nrog
peb koom tes los sib pab sib txhawb zog kom muaj tseeb li txoj kev
npau suav. Kuv muab kuv tus muam tus Xov Tooj es yog tias muaj Leej
twg xav paub txog kuv yuav muab qhia tej yam tsim qhia raws li kuv tau
paub. Yog hu tuaj ntsib kuv thiaj hu tuaj tus Number phone
no:....thov nrog... sib txuas lus.
Ntawm no yog tus Link Family Radio uas hais txog Hnub Txiav txim 21
lub 5 Hli xyoo 2011 yuav txog no:
http://www.familyradio.com/index2.html
Ntawm no yog Tus Lej 666 Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=xfdh1_hTYBk
Part 2:
https://www.youtube.com/watch?v=y9iBULVo1pU
Tiaj Rhawv Zeb: https://www.youtube.com/watch?v=Uz9_Fqlx7o4
Mam ntsib dua.


Last edited by NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:15 pm; edited 1 time in totalSAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:03 pm
Tsab 3:Tim 1 lub 4hlis 2011

Kuv tau raug xaiv ntau 30 tus neeg tau xaiv nyob hauv peb teb chaws, nim no muaj ib cov kwv tij hmoob luag nrog tau xib hwb hauv nruab yeeb sib tham tau, chim no yeej muaj ib cov neeg tau mus kawm ntaub kawm ntawv hmoob tshiab nyob hauv nruab yeeb thooj nkaus thaum ub Txiv Soob Lwj Yaj sawv nrog HO CHI MINH thiab Nas Phon Vaj Pov. Nim no peb tau paub txog txoj hau kev yuav raug mus ua cas yav tom ntej lawm, luag lub hom txwv uas Vaam Meej los peb kuj paub tas, Suav yuav pab tau hmoob tab sis tsi pub Tswv yim rau peb, tab sis peb los siv tswv yim ntau heev vim tias ntuj tau pub lub tswv yim rau peb xis li thaum ub Huab tais David, HT Xas Los Moos...Cov neeg no puav leej yog muaj kev ntseeg ntuj zoo. Lub 5 hli ntuj no peb yuav sawv nrog Koom Haum Ntiaj teb sib tham hais txoj cai thiab taij ib qhov av tiag taw ua peb hmoob li ntiag tug vim tias xyoo 1975 luas siv lub tswv yim muab hmoob tua hmoob ua rau peb hmoob tuag yuav laug tu noob es txog niaj hnub ni no luag tsi tu ib qhov av los yog hlub peb cia peb ciaj nyob zoo li tus TSIAJ, nyob pem toj roob hauv pes luag tsi hlub tsi paub txog, niaj hnub nim no Tswv Ntuj tau pab peb lawm tiag peb yuav tsi tso tseg txoj kev ntshaw no tseg kiag. Yog leej twg muaj peev xwm rov taw tuam ntuj peb yuav muab nteg kaw cia thiab thaum vam meej lawd yuav tsi kheev nrog luag muaj kev vam meej, nrog luag txawj ntse li 9 tiam. Hnub no kuv tau hais thiab ceeb toom tias TUAM NROOG CEEB TSHEEJ - HMOOB NOOB NEEJ TSHIAB yuav muaj thiab vam mej li 999 xyoo uas yuav tsi muaj lub teb chaws twg tau muaj cuag li. Lub ntiaj teb ni no yuav muab kev Tsov Rog luab kom tshuav tsawg tus yuav pis tsawg tus.
Kuv tau cog lus ruaj khov heev rau ntawm peb ib tus COJ LUS yog vim li hnub no kuv tau tso hauj lwm nyob hauv txoj kev ntseeg tseg thiab muab rau tus tub Npe hu ua Teej Xyooj tau txais luag hauj lwm ntawm kuv.
Tsab ntawv no yog ib tsab ntaw tu hmoo ntawv peb ib cov kev txij laus, cov thawj coj, cov txiv plig uas kuv tau paub thiab kuv tau txais lub txiaj ntsim, thiab tag ib tsoom ntseeg Catholic hmoob nyob thoob qab ntuj. Kuv yuav tsi ua rau nej txaj muag txog, yog tias peb muaj lub neej ua, txoj kev Tsov Rog tsi ua rau peb lub neej puam tsuaj kuv yuav tig log hlub thiab los tshuaj txog peb hmoob uas yog ntseeg Catholicque ntob thoob qab ntuj khwb no. Thov nej thov ntuj pab nej ib leej tub, los nej ib yau kom khom tias peb hmoob yuav muaj lub suab ntshu heev rau ntawm lwm haiv neeg thiab lwm lub teb chaws vam meej. Nej nco ntsoov tias nej tseem tshuav ib Leej tub hmoob uas mus npaj txog Hmoob lub neej es nej yuav tsum thov Tswv ntuj pab kom nws ua tau raws li nws txoj kev tau xaiv no os. Thov ua nej tsaug ntau.
Peb mam sib ntsib rau ntawm lub LAI MAV II txhais tias: Lub ntuj 2. Yog tias tsi pom nej leej tub rov los ces thov nej nov qab kuv mus vim tias kuv tau nrog Ntxwg nyoog sib koom tes lawm ces nej lom lig nrog tus zaj 7 lub taub hau nyob hauv ntawv Moo Zoo tawm tsam nawb mog.
Hnub no kuv tau ncaim nej mus lawm ces thov kom nej pab pov hwm kuv tsev neeg, kuv haiv hmoob thiab kuv haiv neeg ntseeg Catholicque uas yog hmoob nyob thoob qab ntuj tseem tsi tau muaj kev ntseeg thiab vam meej cuag luag lwm haiv ntseeg.


Nej saw daws, kuv nyuam qhuav los tsev tau 2 hnub no thiab li coj cov lus no piav rau peb hmoob cov neeg laug uas tau tshawb fawb hmoob keeb kwm thiab paub txog hmoob lub neej seb puas yuav muaj leej twg paub txog. Kuv tau xav tiag tej zaum kev heev dhau thiab tau hmoov heev es thiaj paub txog tej hauj lwm txawv txiav ntawd ces yuav muab Ceeb Toom kom sawv daws tau paub thiab lom lig tau pab thiab txhawb zog, kom peb hmoob nyob txhua txhia chaw tau ceeb faaj txog...Nej sawv daws, twb yog kuv txhawj txog peb hmoob lub neej yav tom ntej, txhawj txog txoj kev ntseeg yav ntxiv mus. Qhov kuv tau txiav txim mus ua no twb yog tias yog muaj tseeb li cov Saub tau hais mas peb cov ntseeg Catholic yuav tsi nrog luas muaj feem thaum ntawd yuav ua cas thiaj li nrog luag muaj kev vam meej...Yog tias muaj tseeb li cov Saub tau hais mas kuv yuav thov peb tus NIAM NEEG ib tus Khaub Lis POV dai sau lub TUAM TSEV TEEV NTUJ thiab yuav thov ib qhov av dav dua peb lub Nroog TUAM LOS MAS tim Italia. Lub chaw no yuav yog ib lub chaw rau cov Tswv Qhia Liab, cov txiv plig, cov Leej phauj thiab peb tus Vaj Qhia nyob thiab ua hauj lwm no. Yog tias yeej muaj tseem li ntawv Moo Zoo tau hais tias: "Ib thooj kub pauv tau ib lub ncuav mov ci" yog tias yeej muaj tseeb li Ntiaj teb yuav qhuav thiab yuav muaj kev Tsov rog loj, yuav muaj kev Tshaib noj loj ua ntiaj teb neeg tuag coob coob, thaum no peb haiv neeg ntseeg li sawv kev mus cawm kev tshaib thiab peb haiv ntseeg li cheem tau txoj kev Tsov rog no...Nej saib puas yog ? Cia kuv li mam txiav txim siab seb yuav raug ua cas vim nim no kuv los yeej loom toom heev, kuv yeej teb tsi tau tias xyov yuav ua li cas li lauj. Nej sawv daws thov Huab Tais ntuj pab rau kuv seb yuav ua li cas, kuv ntshai nyob tsam tau muaj tiag li lawv hais ces kuv yeej yog ib tus neeg Hmoob, kuj yog noj mov hmoob thiab thiaj coj ntshav hmoob kuv yuav tsi tais caws uas muaj kev tsov rog es yuav nkaum tsov rog thaum thaj yeeb lawd khaus xyeem tau.


Nram no yog ib cov lus tso dag tso luag thov kom peb muaj lub siab luag ntxwv ntxi:


Tim ua cas Amerrica ntshai Japan, Japan ntshai China(Suav) thiab Chi na ntshai...Viet Nam(Nyab Laj)

Thoob nplaj teb tsi muaj leej twg yuav tsi ntshai haiv neeg Mes Kas vim tas luas puab has mas yuav ua tau kag le luag tau has lawd. Taab sis haiv neeg Mes Kas ca le ntshai haiv neeg Japan vim tas luas ua taag lua le has tawm. Ua le Japan le ntshai haiv neeg twg maj ? Thov qha tseeb tas haiv neeg ntawd yog Suav vim neeg Suav tsi taag has ntau ntau los luas yeej ua tshim. Ua le neeg Suav yuav ntshai leej twg ? Ntawd, yog neeg...Nyab Laj, neeg nyab laaj...Neeg...Nyab Laaj. Neeg nyab laaj has ib tog ua ib tsaa Tswv ntuj twb tseem xwb hos leej twg tseem paub tau......???

...............................................................................................................................................

Huv ib lub Laab noj haus, yog tas muaj ib tug Yoov ntsuab poob dleg huv khob Beer. Cov "peej xeem" muaj yees Beer Cawv ntawm ib lub teb chaws yeej ua txawv le nua:

- Neeg Aas Kiv: "Tij laug tsawg khoom noj khoom haus, koj paab hloov dlua khob Beer os nawb !"

- Neeg Faab Kis: Laub khob Beer ywj ywm kuas taag !

- Neeg Mes Kas: "Lwm zag ca Beer hab Yoob ntsuab nyag nyob nyag. Leej twg nyab leej twg khob Beer muaj yoov ces le maam tso rua !"

- Hab muaj ntau ntau tug neeg Nyab laaj: "Yoov ntsuab...Yoov ntsuab lov...Puav pheej hos !" (Taag ces haus meej Beer hab Yoov ntsuab)SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:05 pmMayPaj wrote:Cov Hmoob Cob Tsib nod raug cov XH txawj ntse mus dag tau lawv loj dhau hwv lawm auj.... Ua cas es tus Hmoob saub nod tseem sau ntawv txog li yav thaum ub Tswv Ntuj cog lus rau Abraham tias nws yuav cia Abraham muaj koob nto npe thiab yuav muab ib qho av rau Abraham, los sis Mos Xes lawv tau tos tus cawm seej?

Kuv cov lus no tshaj mus rau cov Hmoob cob tsib nawd, yav thaum ub tos tias Tswv Ntuj ho cog lus rau Abraham caj ces los vim yog tus cawm seej tsis tau yug los es txhua leej txhua tus thiaj tseem tos, zaum no Huab Tais Yesxus twb yug los lawm, nws twb tso koob hmoov rau Abraham caj ces los mus txog lub zim txwv no lawm.

Txij li Huab Tais Yesxus yug los , huab tais yesxus twb los qhia tias yuav tsis muaj dua lwm tus cawm seej yuav yug los ntxiv, vim Tswv Ntuj tsuas muaj ib tug xwb tsis muaj ob peb tug, Tswv Ntuj yog tus tseeb thiab tus kawg lawm xwb, yog leej twg xav tau ntuj ceeb tsheej, txhob tos hnub no los tag kis, cia li lees hlo rau koj nruab siab xwb , qhov koj lees ntawv ces yog lees tias Huab Tais Yesxus los qhib lub qab ntuj khwb ua thaum tag yus ib sim neej es yus tuag yus tus ntsuj plig thiaj tau kev mus lawm pem ntuj mus nyob ntuj lub ceeb tsheej.

Hmoob txhob yuam kev loj loj tias tseem tshuav ib tug Huab Tais nyob qhov twg yuav nqis los qee ib qhov av rau hmoob lamw nawd! Yog muab hais txog neeg nyob ntiaj teb no es peb Hmoob tsis muaj ib qho av uas yog peb tug ces qhia rau nej txhua tus paub tias, tsis yog tas rau peb hmoob xwb, tseem tshuav PUB THAWJ, KHAB" Indien hu tias MAB QUS, thiab lwm hom neeg coob li coob ntau li ntau luag twb tsis muaj teb chaws nyob, luag tsuas nyob hauv daim av xib tes uas yog ib hom neeg lub npe tuav xwb.

Txawm daim av tsis muaj ib qho yog lub npe Hmoob no ciam av los tsis txhob ntshaw, peb nyob ntiaj teb no tsuas nyob ib vuag dua xwb, daim av los yog TSWV NTUJ li, saum ntuj ceeb tsheej los yog TSWV NTUJ li, peb txamw nyob txog qhov twg los yeej tsis muaj ib qho yog peb tug thiab peb li nad, txhua tsav txhua yam yog TSWV NTUJ li nkaus xwb, peb nsthaw tsis tau los ua peb tug nawd, tsuav TSWV NTUJ tseem pub peb noj qab nyob zoo thiab txawj ntse li luag lwm tus xwb ces kav tsij tso plhuav peb lub neej nyob koom lub teb chaws uas peb nyob es sau siab kaj lug xwb.

Ntuj lub ceebtsheej2 tsis yog yuav nyob ntawm daim av los yog nyob saum ib ntuj ntsuab, Ntuj lub ceeb tsheej nyob hauv peb nruab siab nkaus xwb nawd ( Yesxus yog tus qhia li nod). Yog thaum peb txoj sia tu lawm peb qhov muag mam li pom txhua yam uas Yesxus npaj cia rau peb.

Nyob ntiaj teb nod, peb Hmoob tsis txhob ua neeg tsab tsab ntse thiab sawv sawv saub rau ob cag, kev tuag nyob ze ze, thaum kev tuag los txog tsis yog Tswv Ntuj yuam yus nawd, yog yus mus nrhiad yus xwb. Txoj kev tuag uas yus yuam yus mus nws yog ib txoj kev tuag yuam kev loj tshaj plaws hauv qab ntuj khwb neeg nyob. Txoj kev tuag yus yuam yus mas tag ib sij neej thaum nej txoj sia tu nrho nej paub tias tsis muaj tseeb qhov nej tos mas nej tu siab thiab khuv xim tshaj plaws.

Nej puas paub tias nyob teb chaws vam meej, thaj tsam NEW YORK los sis PARIS, cov tawv dawb lawv ua neej muaj nyiaj plua nuj, lawv tseem yuam lawv tus kheej mus txo txoj sia ( suicide) kom tuag, vim tias lawv tsis xav ua neeg nyob, nyiaj txiaj muas tsis tau lawv txoj sia, lub teb lub chaw los lawv tsis ntshaw ,lawv yuav lawv tus kheej tuag, vim tias lawv tsis muaj kev hlub nkaus xwb?!

Nej puas pom tias nyob teb chaws txom nyeem li AFRICA lawv tsis muaj noj muaj haus, lawv tsis muaj nyiaj muaj kub, tiam sis lawv tsis xav tuag, lawv peem noj cag nqos cag ntoo thiab haus dej teev dej khawb puag hauv tej qhov av, qhov zeb haus kom cawm txoj sia, lawv lub suab luag ncha roo ntws tsis xav tuag, me nyuam luag ntxhi thaum pom neeg pej kum mus txog lawv teb chaws.

Thov kom nej ras xeev tig rov los pom kev ,es tsis txhob tso nej lub siab ntshaw raug tej XH cuaav sawv saub ntxias li ub li nod nawd, txhua sab teb chaws cov XH cuav sawv saub peb pom muaj coob muaj ntau lawm, tiam sis yog tib co neeg npau suav dag nkaus xwb. Muab ntshaw dhau qhov ntshaw lawm ces txawm cia li npau suav txawj ya txawj mus kev saum nplaim dej tib si lawm. Cov neeg no mas keej haub ntxhias tshaj plaws, thaum lawv sawv saum sam thiab hais lus rau peb xeem lawm mas , txawj npa ua rau txhua tus lub siab yuj plaws tsis xav mus khwv noj khwv haus, tsuas xav nyob tos Huab Tais yuav nqis los thiab nyob tos yuav tau ib lub teb chaws uas tau noj dawb haus dawb thiab tsis tau khwv , yog leej twg qaug kiag rau hauv SAUB CUAV cov lus ces tus ntawv lub zog ntaug kiag tsis xav mus ua liaj ua teb, tsis xav ua neeg nyob, xav tuag kom tau zoo ntau dua qhov mus nrhiav dej thiab mov cawm txoj sia.

Thaum kawg no, thov kom txhua leej txhua tus ras xeev thiab kom nej dim ntawm txoj kev raug dag thiab luag ntxias nej mus tawm tsam tej yam uas tsis muaj tseeb.

Yuav mus thov ib qho av ntawm luag ntiag tug mas tsis tau, vim teb chaws sib tua twb yog tim sib txeeb av xwb, Hmoob poob qab lawm deb deb, txhob npau suav tias luag yuav muab ib qho av dawb dawv rau Hmoob yooj yooj yim. Hmoob muaj tib co phom qub qub xwb los twb khawv tias muaj phom npaws, Hmoob puas paub tias yuav thov ib qho av lawm, yuav tau muaj bombe atomic kiag seb luag puas tseem yuav faib ib nyuag qho ua hmoob npe nawd.

Thim xav es los txais Tswv Ntuj lub ceeb tsheej nyob kaj siab lub xwb, txhob mus nrhiav kev tuag lamw mog. Amen. Thov Huab Tais Ntuj qhib nej txhua tus cov ntseeg ntuj ncaj nces hauv nruab siab tiag tiag tuaj kom nej ras xeev.SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:07 pmAdmin wrote:

Cob Tsib Qaum Teb hnub tim : 04.05.2011


SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 20110510


Peb paub tseeb zuj zus txog cov kwv tij neej tsa Hmoob Cob Tsib tam sim no thoj nam :

Thaj Chaw : Nyob ntawm ib lub zos Hmoob hu ua « Houei Khane », kwv yees 10 km lav kev ntawm lub nroog « Muang Nghe », lub xeev teb Dien Bien, Dien Bien Phu pem toj, puas ciam teb Los Tsuas.

Npaum li cas leej : Muaj kws yees ntawm 2 vam leej Hmoob (20 000 leej) tau tuaj ntawm ib cheeb tsam xeev Dien Bien, xeev Lai Chau thiab xeev Song Ma mus sib sau rau thaj chaw lub zos Hmoob Houei Khane, txij hnub chiv xiab 1 lub 5 hlis lawv poob rau thaj chaw ntawd, tshaib mov noj, tshaib dej haus, muaj neeg mob…

Vim li cas zoo li no : Tsis muaj cov kwv tij Hmoob teev dab qhuas poo zeej tsoom hmoob thoj nam no. Cov coob, yog cov kwv tij neej tsa Hmoob Protestants ua thawj nrog txhiab puav yim Hmoob Kav Tos Liv, lawv yuav nrhiav niam nrhiav txiv hlub lawv pab lawv daws lawv tej teeb meem. Sawv daws tu siab tsis muaj niam muaj txi hlub, tsis muaj neeg pab, luag saib tsis taus lawv, tsis muaj chaw ua noj ua haus, tsis tau kev qhia me tub me nyuam kawm txuj kawm ci, tsis tau kev teev hawm li luag nram tej nroog loj, luag muaj kev teev hawm, muaj kev ua lag ua luam, muaj kev kawm rau luag tej tub ki, yus ua ib qho txhaum, ob qho txhaum, luag saib tsis taus yus Hmoob…

Nom Tswv Cob Tsib :Muaj tub ceev xwm thiab tub rog txog txhiab txhiab leej mus txog txhua lub zos Hmoob tsis pub leej twg nti. Ntawm lub zos Houei Khane, tub rog muaj riam phom, tsheb vij koos tag zeej tsoom. Saum ntuj, dav hlau qav taub yuj lwm tag lub yeej.

Tsis paub kiag li, xyov tag ki mus lwm hnub tuaj yuav txawv txav li cas.

Cob Tsib Qaum Teb hnub tim 03.05.2011 :

Tau 5 hnub los no, muaj ze vam txhiab leej tus Hmoob Cob Tsib tau sib sau mus nyob rau ib koog hav zoov. Lawv yuav tos ib tug vaj Hmoob tuaj pab lawv. Tam sim hnub no kiag, nom tswv Cob Tsib tau kom tub rog ntau txhiab leej coj riam phom, tsheb tua rog tuaj koos vij tag lub yeej hmoob : muaj poj niam, me nyuam, laus thiab hluas. Thaj chaw, nyob ze ciaj ciam Los Tsuas, Province Dien Bien.
Xav hais rau tsoom kwv tij neej tsa Hmoob Cob Tsib, txawm nej muaj kev txom nyem ntau yam, tsis muaj noj muaj haus, tsis tau kev ua liaj ua teb, tsis tau kev rau tej me nyuam kawm ntaub kawm ntawv los nej tsis txhob yuam kev mus qaug quav rau tej saub cuav kom nej rua ncauj, mov yuav poob saum ntuj los yug nej. Cov tseem nyob hauv zos, nej ua siab txias txias, twb txom txom nyem. Tsis txhob mus nrhiav kev txom nyem ntxiv lawm tom ntej. Luag tsis muab dej caw tos yus. Twb paub li ntawd, tsis txhob muab yus lub cev mus tiv luag riam phom thiab mos txwv.
Peb yuav thov Tswv Ntuj rau cov nom tswv, qhib kev ywj pheej rau tej pej xeem huab hwm tau kev dim pa daws tej kev tsaus ntuj pov tseg thiab tej pej xeem Hmoob tsis txhob qaug quav mloog tej saub cuav hawv thiab ntxias sawv daws.

Cwj Vuam ChivSAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
NrhiavTswvNtuj
NrhiavTswvNtuj
Hmong Catholique
Hmong Catholique

Messages : 851
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  NrhiavTswvNtuj on 14th August 2011, 12:09 pmAdmin wrote:Xiab 7 lub 5 hlis 2011

Ib tsoom kwv tij neej tsa,

Txij hnub xiab 5 thiab 6 xa tsis tau ib tsab xo cuag cov kwv tij. Nom Tswv muab tej tsab xo kaw tag nrho. Peb muaj kev txhawj xeeb rau cov kwv tij neej tsa Hmoob Cob Tsib qaum teb. Thaum ntawd, lawv tab tom tsim txom cov Hmoob thoj nam. Hnub xiab 7, rov qab ntaus tau xov sib nug moo. Ua rau sawv daws muaj kev tu siab : muaj ze 28 leej Hmoob raug tub rog tua tuag ntawm chaw, ib txhia tau ploj lawm, ib txhia raug ntes lawm. Hauv cov raug ntes, muaj 2 tug xib hwb thiab lawv cov txheeb ze. Peb nco txog lawv.

T.P CVC
SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 48639587parousie-over-blog-fr-poisson-croix-coeur-gif

Tus plig yim mus siab lub cev yim nyiaj mob
Tus plig yim ntshiab huv lub cev yim uv luag
Tus plig yim nyob ze Tswv Ntuj lub cev yim txom nyem
Tswv Ntuj tsom kwm koj vim koj yog tus neeg siab ntshiab
Tswv Ntuj txhais tes tsa rawv saum koj taub hau,
Vim koj ntshiab saum taub hau ti nkaus ko taw.
Maiv Tooj
Maiv Tooj
Tswv Cuab Hmong Catholique
Tswv Cuab Hmong Catholique

Messages : 5877
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  Maiv Tooj on 14th August 2011, 12:42 pm

Nyob zoo me tub Txawj Tuam,

Ua tsaug rau koj cov lus piav txog nej kev txom nyem. Nyeem mas khuv leej nej kawg nkaus. Yeej yog li koj hais, twb yog peb ntshai ntshai tsam muaj cov nyob deb deb, noj tsis txhij paub tsis txhua ho mus yuam kev raug luag haub ntxias. Peb thiaj li lauj zias peb lub caij los mus sau thiaj tshaj txhua yam kom sawv daws ho paub ho pom. Kom thiaj li txawj ceev faj thiab tiv thaiv tus kheej. Los peb tseem pab tsis tau nej ais tseem cia nej mus raug kev txom nyem thiab. Tab sis txhob tag kev cia siab mog, ua neej yog yus tsis ntsib kev txom nyem ces yus tsis ntse, kev txom nyem qhia kom yus ntse txawj ua neeg xwb. Qhov zoo siab tshaj ces yog nej txhua leej noj qab nyob zoo, rov los txog vaj txog tsev. Qhov nov yog ib txoj koob hmoov zoo. Txij no mus, yus nyob txog qhov twg, yuav tsum ua ib cov pej xeem zoo rau lub teb chaws ntawd, yus thiaj muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Yus yog me nyuam neeg xwb ces tsuav luag muab txoj koob hmoov rau yus khwv noj khwv haus tsau npo xwb ces yuav li ntawd xwb mog. Ntuj lub ceeb tsheej ces yog hnub uas peb tag txoj sia ais peb mus nrog Tswv Ntuj nyob xwb, peb yuav tsis muaj ib lub ceeb tsheej nyob ntiaj teb no. Ntiaj teb no ces yog peb tsis hov txha, hws tsis poob ces peb yuav tsis tau noj mog.

Kuv tsis muaj caij ntau ces kuv lam hais ob peb los lus nov tuaj nplij nej lub siab xwb. Lwm hnub muaj caij peb mam li sib ntsiab dua.

Kuv muab tag nrho cov keeb kwm kev SAWV SAUB DAG NTXIAS NEJ YUAM KEV ZAUM 21/5/2011 NO TSO TAG NRHO UA RAU HAUV NOV; tUS UAS NEJ TSO SIAB NYOB cOB tSIB TEB COV LUS LOS KUV TSO TIB SI UA PUAV PHEEJ TSEG.


Taig Kis yog hnub 15/8/, yog hnub Niam Mab Liab mus saum Ntuj, peb muaj li 7-8 leej niam tsev, peb sib yaum mus teev Ntuj hauv lub Tuam Tsev Curé Ars. Yog ib qho chaw ntshiab nto moo heev, muaj neeg tuaj thoob ntiaj teb tuaj teev Ntuj thaj chaw ntawd. Peb yuav nco txog nej mog.SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. 2009_10_5_ars-pretres_article.jpg_medium

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. BASILIQUE-D-ARS-Chateaux-et-Monuments-Ars-sur-Formans-26994-0Yaj Suav Nus
Yaj Suav Nus
Phooj Ywg
Phooj Ywg

Messages : 286
Date d'inscription : 2009-10-23

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  Yaj Suav Nus on 14th August 2011, 1:25 pm

Nyob zoo cov phooj ywg txhua tus,
Kuv thov tham ob peb lo lus txuas ntxiv :
Hnub tim 21 lub 5 hlis 2011 twb dhau lawm tsis pom muaj dab tsi tshwm…

Cov neeg tau tshaj tias hnub 21 lub 5 hlis 2011 yog hnub txiav txim (Judgment Day),
Lawv rov qab tshaj tias muab hnub 21 lub 5 hlis 2011 ncuas mus rau hnub tim 21 lub 11 hlis 2011.


Pev yauv nco ntsoov Yes Xus cov lus peb thiaj tsis yuam kev :

MT. 24 : 36
Hais txog lub hnub nyoog thiab lub zim txwv ntawd, mas tsis muaj neeg paub. Cov Tshiab nyob saum ntuj tsis paub, Leej Tub kuj tsis paub, yeej tsis muaj leej twg paub. Kawg yog Leej Txiv tib leeg xwb thiaj paub.


Y. Suav Nus
Maiv Tooj
Maiv Tooj
Tswv Cuab Hmong Catholique
Tswv Cuab Hmong Catholique

Messages : 5877
Date d'inscription : 2009-08-18

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  Maiv Tooj on 14th August 2011, 6:44 pmTxiav Suav Nus,

Hnub kawg tsis muaj neeg paub, vim tssis yog IB HNUB KAWG RAU LUB NTIAJ TEB TAG NRHO. Tsuas yog HNUB KAWG NTAWM PEB TUS KEEJ XWB. THAUM PEB TAS TXOJ SIA CES YOG NTUJ KAWG HNUB NTAWD.

THAUM hnub 31/12/1999 lawv tshaj tias ntuj yuav kawg, lawv kaus tau 19.000.000$ nyiaj.
Zaum lub 5 hlis 2011 no lawv kaus tau 22.000.000$ nyiaj.
Ces Ntuj kuj pheej yuav kawg ntau zus xwb...!
Sponsored content

SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011. Empty Re: SAUB TIAS NTUJ YUAV KAWG RAU LUB 5 HLIS 21, 2011.

Post  Sponsored content

  • Post new topic

Current date/time is 27th May 2020, 4:16 am